Uttak av mink i Raet nasjonalpark i regi av Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Raet nasjonalparkstyre samarbeider om å ta ut mink i viktige hekkeområder for sjøfugl i Raet nasjonalpark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.02.2018

Jakten startet opp 1.januar 2018 og er på sitt mest intense nå frem til hekkesesongen starter i mars. Målet er å ta ut mest mulig mink på de utvalgte øyene i skjærgården, og ved hjelp av feller hindre reetablering ut over sommeren.

Det er laget en prioritert liste over øyer som har viktige hekkelokaliteter eller som har potensiale for å bli bedre dersom mink fjernes. Flere lokaliteter er valgt på grunn av beliggenhet og redusert mulig for reetablering av mink (avstand fra land) og/eller fordi det finnes gode praktiske muligheter for å ha tilsyn med feller og gjennomføre jakt.

Dersom grunneiere eller andre har spørsmål til minkuttaket, eller ønsker å jakte/fange mink selv, ber vi om at dere tar kontakt med forvaltningen slik at dette blir koordinert med SNOs uttak.

Jakt på mink av private jegere forutsetter grunneieres tillatelse, våpenløyve og jegerlisens. Fellefangst forutsetter godkjent felle og grunneiers tillatelse.