Tilrådning om vern av Raet nasjonalpark oversendt Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sendt over sin tilrådning om vern av Raet nasjonalpark til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter også Søm og Hove landskapsvernområder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.04.2016

Raet nasjonalpark ligger i Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner i Aust-Agder fylke. Søm landskapsvernområde ligger i Grimstad kommune mens Hove landskapsvernområde ligger i Arendal kommune.

Omfanget av verneområdene

Forslaget om vern av Raet nasjonalpark, Søm landskapsvernområde og Hove landskapsvernområde omfatter:

  • Raet nasjonalpark: 607 300 daa (607 km2). Av dette er 598 700 daa sjøareal, 8300 daa landareal og 340 daa ferskvann/elv.
  • Søm landskapsvernområde utgjør ca. 310 daa, hvorav ca. 64 daa er sjøareal.
  • Hove landskapsvernområde utgjør ca. 110 daa, hvorav ca. 6 daa er sjøareal.

Lenke til større kart med grensene til verneområdene. I kartet kan du "zoome inn" til nøyaktig grense for ditt område.

Viktig for friluftslivet

Halvparten av landarealene er sikret som friluftslivsområder. Staten og kommunene eier om lag halvparten av disse igjen, mens de øvrige er private eiendommer sikret gjennom servituttavtaler som såkalt «Skjærgårdspark». Totalt eier private ca. 87,5 % av landarealene i nasjonalparken, mens det øvrige eies av det offentlige.

Spesielle verneverdier

I den foreslåtte nasjonalparken inngår tre soner med formål å ivareta spesielle verneverdier:

  • I sone A (1 439 daa) er formålet særlig rettet mot fuglelivet, spesielt med hensyn til sjøfuglene og deres hekkeplasser.
  • I sone B (463 daa) er formålet særlig rettet mot sårbare naturtyper og arter.
  • I sone C (58 584 daa) er formålet å ta vare på områder med særskilt vitenskapelig betydning som referanseområder i sjø.

Raet nasjonalpark erstatter to landskapsvernområder og syv naturreservater. Deler av de to landskapsvernområdene videreføres som henholdsvis Hove og Søm landskapsvernområder. Areal som allerede er vernet utgjør ca. 5186 daa på land og 19 574 daa i sjø. Samlet sett innebærer forslaget en økning av vernearealet med ca. 582 500 daa, hovedsakelig i sjø.

Verneprosessen

Det var de tre kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad som ba Fylkesmannen ta initiativ til etableringen av Raet nasjonalpark.

Lokal medvirkning

I arbeidet med Raet nasjonalpark, Hove og Søm landskapsvernområder er det lagt vekt på medvirkning fra grunneiere, brukerinteresser og lokaldemokratiet. Tilbakemeldingene fra kommuner og flertallet av grunneiere og interesseorganisasjoner, tilsier at de er fornøyde med prosessen og Fylkesmannens tilrådning.

Den lokale forankringen har vært sikret med referansegrupper for alle aktuelle tema og en felles politisk-administrativ styringsgruppe med Fylkesmannen i Telemark i forbindelse med den parallelle verneprosessen med Jomfruland nasjonalpark.

Fylkesmannens forslag justert

Fylkesmannens la fram forslag til tilrådning i februar – mars 2016. I Tvedestrand og Grimstad stilte man seg enstemmig bak Fylkesmannens tilrådning. I Arendal kommune og Fylkesutvalget i Aust-Agder ble det også gitt tilslutning til Fylkesmannens forslag til tilrådning, men samtidig fremsatt ønsker om grenseendring og forskriftsendringer.

I etterkant av disse vedtakene er det oppnådd enighet om justering av tilrådningen basert på ønskene og anbefalingene fra Fylkesutvalget og Arendals bystyre. Endringene omfattet endring av grenser i sjø og på land i Arendal kommune, samt enkelte forskriftsendringer.

Oppfyller nasjonale og internasjonale målsettinger

Vern av de foreslåtte områdene vil bidra til å oppfylle nasjonale mål satt av Stortinget. Vernet vil også bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser etter Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) og Bernkonvensjonen. Videre vil vernet bidra til å ivareta målene a-h i naturmangfoldloven § 33. Raet nasjonalpark vil også gi bedre balanse i vern av hovedøkosystemer som nasjonalpark i Norge, da dekningen til nå er mer begrenset i marine områder enn den er på land.