Forvaltningsplan for Listastrendene

Haugestranda sett fra Skiphaugen.
Haugestranda sett fra Skiphaugen. Foto: Bjørn Vikøyr.

Forvaltningsplanen for Listastrendene med tilhørende plante- og fuglefredningsområder beskriver verneverdiene i området og er en praktisk «håndbok» for hvordan naturen kan ivaretas og hvordan områdene kan brukes. Forvaltningsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

Hva er en forvaltningsplan?

Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme formålet med vernet. Planene skal klargjøre hvordan en skal håndtere aktiviteter og tiltak i områdene, gi «kjøreregler» for bruk og vern, samt veilede til skjøtsel og tilrettelegging som bidrar til å ta vare på verneverdiene i områdene.

Forvaltningsplanene skal være et verktøy for forvaltningsmyndigheten, grunneiere og andre brukere av naturvernområdene og gi større forutsigbarhet for alle parter. Forvaltningsplaner kan ikke gå lenger enn verneforskriftene tillater.

Forvaltningsplanen for Listastrendene

Forvaltningsplanen for Listastrendene består av tre deler.

  • Del 1: Generell del som beskriver verneverdier, brukerinteresser, bestemmelser og retningslinjer.
  • Del 2: De ulike forvaltningssonene med konkrete mål og tiltak for de ulike områdene.
  • Del 3: Vedlegg med bakgrunnsinformasjon, tiltakstabeller med mer.

Det er også laget særutdrag fra forvaltningsplanen for fem delområder. Dette er:

  • Lomsesanden - Einarsneset - Skiphaugen
  • Havika - Kviljo
  • Østhasselstrand - Tjørveneset
  • Grettestø - Steinodden
  • Vest-Lista inkl. Stave

I tillegg har vi også fått utarbeidet en rapport om de geologiske verdiene i Listastrendene landskapsvernområde med kartvedlegg.

Forvaltningsplanen har vært på høring, og Statsforvalteren har gjort noen justeringer av planen etter innspill i høringen. Til høyre på siden finner du også en oppsummering av høringsuttalelsene.

Lenker til dokumentene finner du i kolonnen til høyre på denne siden.