Nytt liv for fugl i Slevdalsvann

Nye dammer og kanaler er nå etablert i Slevdalsvann naturreservat. Alt ligger til rette for at fuglelivet i området skal nyte godt av tiltakene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.04.2015

Slevdalsvann er en naturlig del av det internasjonalt viktige Lista våtmarksystem (Lista RAMSAR-område), og har en sentral plassering for trekkende fuglearter. Slevdalsvann har vært senket og drenert i flere omganger for å skaffe dyrka mark. Gjengroingen av takrør har gjort at det kun var 2,5 dekar igjen av vannspeilet. Det har derfor lenge vært ønske om å restaurere dette viktige våtmarksområdet på Lista. Fylkesmannen gav i 2014 entreprenøren Seabed Services AS restaureringsoppdraget.

Arbeidene er nå avsluttet og Fylkesmannen godkjente de nye dammene og kanalene 10. april. Det er laget i underkant av 14 daa nytt vannspeil i form av dammer og kanaler. Dette er en betydelig økning sammenlignet med siste rest av opprinnelig vannspeil som var om lag 2 daa stort.

Slevdalsvann: Oversiktsbilde fra luften. Foto: Lister Videoklubb.
Oversiktsbilde av de nye dammene og kanalene. Foto: Lister Videoklubb

Arbeidet med den første kanalen startet i desember 2014. I tillegg til mudringsmaskinen (Versi-Dredgen) er et stort volum med masser gravd opp med gravemaskin og fjernet med traktor og tilhenger.

Slevdalsvann 2015: Versi-Dredge og gravemaskin lager kanal. Foto: Eivind Hellerslien
Versi-Dredge mudringsmaskin og gravemaskin lager kanal. Foto: Eivind Hellerslien

Det har vært få erfaringer å lære av fra tilsvarende prosjekter. Derfor har prosjektet båret preg av å være et nybrottsarbeid. Entreprenøren har fokusert på å finne løsninger og tilpasse utstyr etter hvert som utfordringer har dukket opp. Dette har blitt gjort på en utmerket måte.

Fylkesmannen ønsker nå å legge til rette for beiting og annen aktiv skjøtsel av dammene og områdene rundt. Slik kan vi få en etterlengtet variasjon i området som så lenge har hatt preg av å være i rask gjengroing.

Slevdalsvann: Utsyn mot dammer og kanaler fra bunkersskjulet i øst. Foto: Eivind Hellerslien
Utsyn mot dammer og kanaler fra bunkersskjulet i øst. Foto: Eivind Hellerslien