Lista våtmarkssenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft slapp nyheten om at Lista våtmarkssenter er autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark under åpningen av Slevdalsvann naturreservat fredag 28. august.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.09.2015

Lista våtmarkssenter et det første nasjonale naturinformasjonssenteret som er etablert i Vest-Agder. Totalt er det nå etablert seks slike sentere i Norge.
Statsråd Tine Sundtoft blir informert om Slevdalsvann naturreservat fra utkikkspunkt på toppen av en gammel bunkers på Lista flystasjon

Miljødirektoratet mener at Lista våtmarkssenter har levert en søknad med en jevnt over svært god oppfyllelse av kriteriene. På bakgrunn av dette Miljødirektoratet vedtatt å innvilge Lista våtmarkssenter autorisasjon som besøkssenter våtmark. Autorisasjonen har en varighet på fem år og innebærer at senteret får et årlig tilskudd på 850 000 kroner.

Lista våtmarkssenter kan vise til god lokal forankring og godt samspill med lokale interessenter for utvikling av bærekraftige aktiviteter i et område med en stor andel vernet areal. Farsund 365 AS, Norsk Ornitologisk Forening og Lister Friluftsråd er på ulike måter involvert i området og sitter sammen med Fylkesmannen i Vest‐Agder i styringsgruppa for senteret.

Senteret har som formål å skulle bidra til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for mennesker. Videre skal senteret presentere Lista våtmarkssystems internasjonale verneverdier med særlig fokus på Listas Ramsarområder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvann naturreservat og fugletrekket på Lista.

Besøkssenter våtmark, Lista, er lokalisert i et område som kan tilby et spennende og variert tilbud, og som utgjør et lokalt og regionalt turmål hele året. Senteret ligger omringet av Lista våtmarkssystem, som står på Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. Lista har også kulturhistoriske verdier, og besøkende kan innenfor et begrenset området oppleve naturvitenskapelige, kulturhistoriske og opplevelsesmessige verdier knyttet til områdets egenart.

Det er allerede et omfattende tilbud tilgjengelig i området, inkludert Lista fyr, Lista Fuglestasjon, Natur og Fritid AS, Lister Naturmuseum, Listeskøyta Kystkultursenter og Nordberg fort m.m. Restaureringen av vannspeilet i Slevdalsvannet og et publikumsamfi i tilknytning til vannet tilbyr en flott formidlingsarena.

Det er god tilgang på stier med ulik tematisk utforming, lengde og grad av tilrettelegging i nærområdet, deriblant den nyåpnede kyststien som går gjennom flere av Ramsarområdene og en sti gjennom kulturlandskapet på Lista mellom Lista fyr og Nordberg Fort. Mesteparten av utstillingen innendørs er universelt utformet og området rundt besøkssenteret og observasjonsrom i tilknytning til senteret er universelt tilrettelagt.

Utsikt over Slevdalsvann naturreservat mot friluftsamfiet