Infoskriv 21. august 2023

  • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
  • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
  • Kurs i AR5web
  • Gruppemøter – jordbruk
  • Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting
  • Tilskot til produksjonssvikt – auka satsar
  • Tilskot til produksjonssvikt – for tidleg innsendte søknader
Publisert 21.08.2023

Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august

Prosjektet "Inn på tunet-løftet" avsluttes i år, og 29. august kl. 12.00–14.00 arrangerer Landbruksdirektoratet sluttkonferanse.

Målet er å vise for kommuner, fylkeskommuner, NAV m.fl. hva gården og Inn på tunet kan bidra med som arena for ulike målgrupper.

Se invitasjon og påmelding her

Spre gjerne invitasjonen til relevante ansatte i din kommune!

Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august

Agder fylkeskommune arrangerer temadag jordbruk onsdag 30. august sammen med Statsforvalteren, vannområdene og representanter fra landbrukskontor.

Temaet fra dagen er: Bedre vannkvalitet og økt matproduksjon - Finnes det en felles forståelse av utfordringer, behov og gode tiltak?

Se egen artikkel på Agder fylkeskommune sin nettside.

Kurs i AR5web

Nibio har satt opp et nytt kurs i AR5web på Teams 6. september kl. 09.00–10.30.

Se nettside for AR5web

De som trenger rask tilgang for å endre AR5 før oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, kan ta kurset som sjølstudium (se video av kurset som ble holdt i juni).

Jf. «frister» for oppdatering av AR5 i brevet fra Landbruksdirektoratet 6. juni:
Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret høsten 2023

Gruppemøter – jordbruk

Hovudtema: Produksjonssvikt og RMP + litt PT

Kl. 09.30–14.30.

  • Evjemoen onsdag 6. september, kommunestyresalen
  • Arendal torsdag 14. september, Statsforvalterens hus, Fløyveien 14, møterom 401
  • Lyngdal fredag 15. september, kommunestyresalen

Påmelding seinast ei veke før ved å svara på møteinnkalling i Outlook. Meld frå til Kjellfrid Straume om du ønskjer å delta på eit anna møte enn det du er innkalla til.

Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting

På Fylkestingsmøtet 20. juni 2023 ble det bevilget 2 millioner kroner til grøftetilskudd til landbruket. Det er ikke avklart ennå hvordan dette skal legges opp. Fylkeskommunen har antydet at det skal gjelde søknader innsendt fra 1. juli og at tiltaket ikke må være igangsatt. Satser er ikke avklart.

Sist fylkeskommunen bevilget midler til grøfting var i 2020. Da ble 2000 kr per dekar lagt oppå den statlige satsen, og midlene ble raskt oppbrukt.

Vi har foreløpig oppdatert artikkelen om tilskudd til drenering av jordbruksjord på vår nettside med fylkekommunen sin bevilgning. Mer informasjon kommer når fylkeskommunen har bestemt hvordan tilskuddet skal legges opp.

Tilskot til produksjonssvikt – auka satsar

Regjeringa foreslår å auka satsane og tilskotstaket i produksjonssviktordninga. Landbruksdirektoratet får oppdraget med å utforma satsane. Me kan nok ikkje forventa at saka kjem til Stortinget før seint i haust. 

Sjå eigen artikkel

Tilskot til produksjonssvikt – for tidleg innsendte søknader

Søknader om tilskot til produksjonssvikt skal som hovudregel sendast etter at sesongen for hausting er over, men seinast innan 31. oktober. Dersom føretak t.d. sender ein ufullstendig søknad før siste slått og beiting, kan kommunen be søkjar trekkja søknaden og senda inn ny. Søkjar kan sjølv trekkja søknaden ved å logga seg inn på ordningssida. Dersom saka er under behandling hjå kommunen eller Statsforvaltaren, må ev. desse trekkja saka.

Kommunen bør leggja vinn på å måla opp grovfôrlager (telja rundballar) så snart som mogeleg etter innsett.