Tidligpensjon i jordbruket

Ordningen ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket og skal bidra til å lette generasjonsovergangene i jordbruket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.04.2019

Mottaker av tidligpensjon kan få utbetalt denne samtidig med andre trygdeytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, gjenlevendepensjon, dagpenger eller avtalefestet pensjon fra NAV.

Statsforvalteren behandler søknad om tidligpensjon

Fra og med 2019 skal søker om tidligpensjon for jordbruker levere papirsøknad, med nødvendig dokumentasjon direkte til Statsforvalteren i Agder. Søknadskjema og regelverk finnes på Landbruksdirektoratet sin nettside.

Det kan søkes fra 62 års alder på bruker. Det er et krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Videre er det krav at bruker må ha drevet i minst 15 år og krav til brukeres næringsinntekt fra jordbruk/gartneri. Ordningen opphører når bruker fyller 67 år.

Månedlig utbetaling

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler pensjon, og det skjer den 12. i hver måned.