Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.05.2020

Tilsvarende må alle dyr du søker det generelle beitetilskuddet for hente hovedandelen av det daglige grovfôropptaket sitt fra beite i minst 12 uker. 

En kan søke på begge ordningene for samme dyr når den totale beitetida er minst 12 uker og minst 5 av ukene er på utmarksbeite. 

Krav for å søke beitetilskudd

I beiteperioden skal alle dyr som du oppgir ha hoveddelen av sitt grovfôropptak fra beite. Viss det for eksempel går 50 storfe på et beiteareal som bare er stort nok til å dekke et grovfôropptak til 10 storfe, kan det ikke innvilges beitetilskudd til noen av dyrene som har gått på det aktuelle beitet. Det skal derfor for eksempel ikke gjøres gjennomsnittsbetraktninger eller andre vurderinger for å bruke et korrigert dyretall. Det er det faktiske antall dyr som tilfredsstiller krav om beiteperiode og grovfôropptak som skal føres i søknaden.

Du må ha disponert dyra i perioden de har beita for å være berettiget til beitetilskudd, men det er ikke krav om at foretaket disponerer dyra per 1. oktober for å få beitetilskudd. Har flere foretak disponert dyra gjennom beitesesongen er det foretaket som seinest disponerte dyra som har rett til beitetilskuddet.

Sau og lam på utmarksbeite

Utmarksbeitetilskudd for sau og lam beregnes på grunnlag av veid gjennomsnitt av antall sau/lam sluppet på utmarksbeite og antall sau/lam sanket fra utmarksbeite. Dyr sluppet teller 70 %, og dyr sanket teller 30 %.

Sau/lam kan etterregistreres i søknaden innen 10. januar viss ikke dyra har blitt sanka fra utmarksbeite innen søknadsfristen 15. oktober.

Spesialregel for hester i pensjon i beitesesongen

Foretak med skriftlig avtale om hest i pensjon kan søke om beitetilskudd for disse hestene når de beiter på innmark (kode 193). Men det kan ikke søkes om beitetilskudd for hester i pensjon for beite i utmark.

Dokumentasjon

Det kan kreves dokumentasjon for at dyra har vært på beite i angitt periode. Slik dokumentasjon kan være egne notater (KSL), faktura fra dyretransport, og/eller annen registrering som kan dokumentere tidsrommet og antall av ulike dyreslag på beite.

Dokumentasjonen bør vise

  • antall dyr per dyreslag på beite
  • slippdato og sankedato
  • hvilke beiter de har vært på i ulike tidsrom

Les mer i søkeveiledning for produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet.

Innmarksbeite

Vi minner om at innmarksbeiteareal som føres opp på søknad om produksjonstilskudd skal ha vært brukt til beite i år. Dette må kunne dokumenteres.