Stor interesse for fornybar energi i landbruket

Fra befaring av teknisk rom tilknyttet biogassanlegget på Holt. Foto: Reidar Tveiten, Statsforvalteren i Agder

Høye energipriser og ønske om å utnytte gårdens ressurser gav rekordmange på kurs.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.12.2022

Statsforvalteren i Agder arrangerte nylig to kurs i fornybar energi i samarbeid med Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, NLR Agder samt lokale bonde- og skogeierlag.

Fornybar energi på gården

Det første kurset omhandlet temaer som bioenergi, solstrøm, vann og vind. Kurset ble holdt 23. november på Bygland, med befaringer av både solcelleanlegg og flisfyringsanlegg. Det var størst interesse for disse to temaene, med nærmere 60 påmeldte. Bioenergi og solstrøm er også de lavest hengende fruktene for landbruket. Mange gårdsbruk har egne bioressurser som kan utnyttes til varmeproduksjon og oppvarming av hus, verksted, fjøs og tappevann. En annen ressurs mange eiere av gårdsbruk besitter er store takflater. Dette er takflater som ofte er godt egna for solstrøm-produksjon.

Både solstrøm og bioenergi har velkjente og godt utprøvde teknologiske løsninger med relativt moderate investeringer. Når det gjelder småskala vindproduksjon er bildet et litt annet, og foredragsholder Olav Skeie sa at her må det undersøkes nøye før en eventuelt går i gang. Det er relativt store investeringer og mange tror det blåser mer enn det faktisk gjør. Derfor er vindmålinger over en periode på ett til to år nødvendig for kunne vurdere dette.

Gårdsbasert biogassproduksjon

Det andre kurset ble gjennomført 29. november på Holt i Tvedestrand og omhandlet biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel. Også her var interessen stor med mer enn 35 påmeldte deltagere, de fleste bønder med husdyrgjødsel-ressurser på egen gård. Kurset starta med befaring av anlegget ved skolen hvor representanter fra leverandøren av anlegget og daglig driftsansvarlig, Øystein Rosmer, gav en orientering om anlegg og erfaringer så langt. Etter en lengre innkjøringsperiode fungerer nå anlegget etter planen.

Rådgiver innen fornybar energi, Øyvind Halvorsen, gav kursdeltagerne en grundig og erfaringsbasert introduksjon til gårdsbasert biogassproduksjon. Det er viktig at man tilpasser et eventuelt biogassanlegg til det enkelte gårdsbruk, både når det gjelder teknologivalg, energiutnyttelse, logistikk av gjødsel og biorest osv. Ved å sende gjødsla gjennom en biogassreaktor reduseres utslippene fra husdyrgjødsel betydelig. Derfor er biogass et viktig tiltak i landbrukets klimaplan.

Bioresten, fraksjonen som gjenstår når gjødsla har vært gjennom biogassreaktoren, har høy gjødselverdi, og det er mindre lukt fra denne sammenlignet med ubehandlet husdyrgjødsel, kunne rådgiver i NLR Agder, Svein Lysestøl, fortelle. Knut Olimstad, bonde i Arendal, som nylig har tatt i bruk biogassanlegget på egen gård deltok også og delte erfaringene fra eget biogassanlegg. Olimstad er så langt fornøyd og mener at det er en økonomisk forsvarlig investering å foreta.

Kontaktpersonar