Revidert landbruksstrategi vedtatt i fylkestinget

Jordbærdyrking i Reddal.
Jordbærdyrking i Reddal. Foto: Kjellfrid Straume / Statsforvalteren i Agder.

Strategien peker på satsingsområder og muligheter for verdiskaping basert på Agders ressurser.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2022

14. juni vedtok fylkestinget i Agder fylkeskommune «Landbruksstrategi for Agder – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og øvrige næringer 2022–2024». Fylkestinget ønsker fortsatt satsing på Agder-landbruket.

Strategien gir et samlet bilde av mangfoldet og mulighetene som ligger i næringene i vår landsdel. Samtidig skal den være et redskap for å fremme satsinger i årene som strategien gjelder for. Økt bruk av Agders ressurser for økt verdiskaping og sysselsetting er gjennomgangstonen i strategien, og både for jordbruk og skogbruk peker strategien på områder for videre vekst og økt satsing.

Innen jordbruk pekes det særlig på grønnsaker, frukt og bær samt nye vekster som aktuelle satsingsområder. Samtidig vurderes det som veldig viktig at melkeproduksjonen i Agder opprettholdes. Melkebruk er på mange måter hjørnesteinen i Agderjordbruket, og det nye løsdriftkravet som trer i kraft fra 2034 innebærer at mange av Agders melkebønder må investere tungt for å kunne drive videre. Dette er krevende, og et stort frafall av melkebønder vil være svært uheldig for Agderjordbruket.

Agderskogen har betydelig høyere tilvekst enn hva som hogges, noe som legger til rette for økt satsing både på primærskogbruket, men også på økt videreforedling av tømmer i regionen. Det er mange spennende prosjekter på gang i verdikjeden for skog og tre på Agder nå. Fylkestinget ønsker å bidra til at flere av disse blir realisert, samtidig som eksisterende trebasert industri videreutvikles.

Vinterhogst i Åmli.
Vinterhogst i Åmli. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Landbruksstrategien for Agder skal altså være et verktøy for å prioritere tiltak innen landbruk og naturbaserte næringer i fylket. Hovedfokus er områder hvor de ulike lokale og regionale aktørene har handlingsrom til å gjennomføre tiltak. Strategien «eies» av det regionale partnerskapet landbruk. Partnerskapet ledes av Agder fylkeskommune og er sammensatt med representanter fra Statsforvalteren, Innovasjon Norge Agder, Agder Bondelag og en representant for Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag og Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag.

Les mer om saken hos Agder fylkeskommune