Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. 

Publisert 25.03.2021

Statsforvalteren i Agder har fått 1,7 millioner til fordeling til kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre (jfr. Prop.  79 S (2020-2021)

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av en uke våren 2021, avhengig av vaksineringstakten for eldre i landets kommuner.

Målgruppen: Hjemmeboende eldre over 65 år.

Hvem kan søke: Kommuner

Kommuner kan søke alene, eller i samarbeid med lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, mat- og spisesteder og transportnæringen. 

Søknadens innhold og tildelingskriterier:

Kravene til søknadens innhold og tildelingskriterier er beskrevet i tilskuddordningens regelverk. 

  • Søknadene bør være poengtert og kortfattet.
  • Beskrive mål med tilskuddet
  • Beskrive tiltak og oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • Inneholde budsjett
  • Undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt i kommunen

Prosjektbeskrivelsen skal omfatte hvordan tilbudet er tenkt organisert og hvordan målgruppen medvirker i utformingene. Videre skal prosjektbeskrivelsen inkludere en aktivitetsplan, hvordan brukere skal rekrutteres samt en beskrivelse av omfang og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger, restaurantnæringen, mat- og spisesteder, transportnæringen eventuelt og andre samarbeidsaktører.

Det gis tilskudd til: Kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det.

Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale
næringslivet. Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre.

Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr. 125,- mens taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen.

Søknad sendes Statsforvalteren i Agder: sfagpost@statsforvalteren.no

OBS MERKES MED 2021/2933: ELDRE UT PÅ MIDDAG

Søknadsfrist: 23.04.2021