Tilskuddsordninger


Publisert 01.09.2021

Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021


Publisert 20.05.2021

Tilskudd - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Tilskuddet utlyses med forbehold om bevilgningsvedtak i Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

 

Søknadsfrist: 25. juni


Publisert 25.03.2021

Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. 


Publisert 15.03.2021

Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer 2021

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien.

Søknadsfrist 12. april 2021


Publisert 12.02.2021

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Tilskuddet ytes for å legge til rette for mer aktivitet for hjemmeboende eldre i den pågående koronasituasjonen, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.


Publisert 12.02.2021

Tilskudd  til aktivitetstilbud og besøksverter

Tilskuddet ytes for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for beboere i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.


Publisert 09.02.2021

Tiltak for å heve kompetansen om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskotet skal mellom anna styrka kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg. Søknadsfrist er 1. mars 2021.


Publisert 04.02.2021

Tilskudd kompetanse og innovasjon 2021

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021

Søknad -og rapporteringsfrist er 1.mars 2021


Publisert 03.02.2021

Tilskudd til kommunale tiltak for å avdempe konsekvenser av smittevernstiltak for barn og unge

Tilskuddet utlyses med forbehold om stortingets godkjenning.

Søknadsfrist 12.mars 2021

 


Publisert 03.02.2021

Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging 2021

Søknadsfrist for ordningen er 12. mars 2021, søknaden sendes Statsforvalteren i Agder

Kommuner og helseforetak kan søke.