Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder for kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter (DPS) østre Agder

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.11.2020

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Vervet som vara for leder av kontrollkommisjonen for DPS i østre Agder, er led fra 01.01.2021.

Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter har møter én til to dager i måneden og møtene holdes i DPS østre Agders lokaler på Bjorbekk. Kontrollkommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. Helsedirektoratet følger opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I østre Agder er det to kontrollkommisjoner. Den ene dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal, mens den andre dekker DPS-enhetene, ungdomsklinikken og familieklinikken.

Både leder av kontrollkommisjonen og vara for leder må være kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolsloven §§ 53-55. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Det er ønskelig med erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse- /sosialrettsfeltet, for eksempel gjennom advokatpraksis.. Oppnevningen i vervet er for fire år, med mulighet for re-oppnevning.

Denne utlysningen sendes til den Norske Advokatforening, Aust-Agder krets og det ledige vervet kunngjøres på Fylkesmannens nettside.

nformasjon om kontrollkommisjonens virksomhet, m.m.: www.helsedirektoratet.no/kontrollkommisjon

Øvrige spørsmål om vervet kan rettes til Fylkesmannen i Agder ved seniorrådgiver Terje Imeland tlf: 38 17 61 72, mob: 907 23 375 eller ass. avdelingsdirektør Kristin Hagen Aarsland, tlf. 38176171.

Søknad med enkel CV sendes: Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller til fmagpost@fylkesmannen.no

 (Ved e-post, merk i emnefelt: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder)

Søknadsfrist: 07.12.2020