Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda

Helsepersonell er en av yrkesgruppene som er unntatt utgangspunktet om at alle har vitneplikt.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 14.03.2016

Leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleier kan ikke forklare seg for retten, jf. tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Den som har krav på taushet (den opplysningen gjelder) kan imidlertid samtykke. Da vil det ikke være nødvendig å søke om fritak.

Andre helsepersonellgrupper som ikke nevnes i bestemmelsene om bevisforbud har i utgangspunktet forklaringsplikt, men både straffeprosessloven og tvisteloven åpner for at retten kan frita slikt personell fra å forklare seg.

Vedlagt lenke redegjør for reglene som gjelder ved fritak fra forvaltningsrettslig taushetsplikt for helsepersonell.

Avhør av barn

Fylkesmannen har ikke kompetanse til å oppheve taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21. Det kreves samtykke fra den opplysningene gjelder. For barn under 16 år er det vergene (den eller de med foreldreansvaret) som må samtykke til at helsepersonell fritas fra taushetsplikten. I de tilfellene det er opprettet en setteverge, har settevergen mandat til å samtykke på vegne av barnet også når det gjelder fritak fra taushetsplikten, jf. straffeprosessloven § 93g.

Søknaden

Fritak for den forvaltningsrettslige taushetsplikten kan altså bare gis for yrkesgrupper som ikke er underlagt bevisforbudet jf. tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. En slik søknad bør inneholde:

  • Det skal opplyses om person(ene) som har krav på taushet er forespurt om å samtykke eller hvorfor samtykke ikke er forsøkt innhentet.
  • Navn, arbeidssted for vitnet og kort redegjørelse for hva vitnet skal forklare seg om.
  • Hvilken domstol/politistasjon som behandler saken og dato for berammelse i retten/dato for avhør hos politiet.
  • Kort uttalelse fra person som skal fritas fra taushetsplikt og vedkommendes leder, om de har innvendinger mot å forklare seg i retten og fritas fra taushetsplikt.

Det må klart fremgå av søknaden om det gjelder avhør hos politiet, vitneførsel i retten eller fremleggelse av dokumenter.

Tidspunkt for søknad

Søknad må sendes Fylkesmannen to uker før saken skal behandles i retten/avhøret skal skje. Søknad som mottas mindre enn en uke før rettssaken, kan ikke påregnes ferdigbehandlet i tide. Det må sendes ny søknad om fritak for taushetsplikt i ankesaker. Etter fritak ved avhør må det sendes ny søknad om fritak for taushetsplikten når saken skal behandles i retten.

Søknad om fritak for taushetsplikt ved tilrettelagt avhør av barn behandles umiddelbart.