Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Restaurering av våtmark gir resultater

Større restaureringsprosjekt i Fitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune ble sluttført i 2019.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 06.09.2019

Fitjan fuglefredningsområde ligger i Vikvarvet i Selbu kommune. Verneområdet ligger i et flatt landskap og dannes av Slindelvas utløp i Selbusjøen. Det består av elveløpet med slynger, et grunt tjern (Gorrtjønna) og tilhørende sumpmarksområder med fuktenger.

Fitjan fuglefredningsområde ble fredet 23.desember i 1983. Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med et rikt og interessant fugleliv, og bevare et viktig trekkområde for vannfugl.

Verneområdet har etter vernetidspunktet vært utsatt for sterk gjengroing. Årsakene til dette kan nok skyldes reguleringen av Selbusjøen, da vannstanden i Fitjan varierer i takt med Selbusjøen. Næringstilførsel fra omliggende jordbruksarealer, samt manglende beitetrykk har også hatt en betydning.

I 2017 startet Fylkesmannen i Trøndelag (tidligere Sør-Trøndelag) restaurering av verneområdet i samarbeid med grunneierne i Fitjan, Statens naturoppsyn og Selbu Fjellstyre.
Mer informasjon om restaureringsarbeidet finner du i denne filmen:

https://www.facebook.com/105537799866008/posts/759762081110240/

Kontaktpersonar