Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Langåskjølen og Kongsliin

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat. Verneområdene ligger nordvest for Selbussjøen i Klæbu kommune.  

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 07.10.2019

Bakgrunn

Langåskjølen ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 21. desember 1990. Formålet med verneområdet er å bevare et større, variert oseanisk preget myrområde.   

Kongsliin ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 14. desember 2018. Formålet med fredningen er å verne et område som representerer en bestemt type natur i form av ei li med varmekjær gammel grandominert skog med forekomster av rike skogtyper som lågurtskog og høgstaudeskog med en variert og rik karplanteflora. Det er også en del av formålet å verne rike myrer i et skoglandskap.

 

Formål og rammer for arbeidet

Det vil bli utarbeidet egne forvaltningsplaner for hver enkelt naturreservat. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med planen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen også avklare forholdet til andre interesser i området. Den er ikke et juridisk bindende dokument, da det er verneforskriften som setter bestemmelser for verneområdet.

 

Planprosess

Vi ønsker innspill på temaer og bruksinteresser som bør gjennomgås i planarbeidet. Eventuelle innspill til oppstart av forvaltningsplanarbeidet sendes til Fylkesmannen i Trøndelag innen 25. november 2019. Senere i prosessen vil utkast til forvaltningsplaner bli lagt ut på offentlig høring. 

I forbindelse med oppstarten av forvaltningsplanarbeidet inviteres det til åpent møte hvor vi vil diskutere rammene for planarbeidet og temaer som vil inngå i forvaltningsplanene. 

Tid og sted for oppstartsmøte: 

Tid: Torsdag 24. oktober 2019 kl. 18.00.

Sted: Kommunestyresalen i Klæbu kommune.

 

Spørsmål, innspill eller kommentarer rundt forvaltningsplanarbeidet kan sendes per e-post til pesro@fylkesmannen.no, per telefon: 74 16 80 73, per post til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til postmottak: fmtlpost@fylkesmannen.no.

Kontaktpersonar