Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Røsheia, Skavdalen og Kammen og Kalddalen

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Røsheia naturreservat, Skavdalen naturreservat og Kammen og Kalddalen naturreservat. Verneområdene ligger i Inderøy og Indre Fosen kommuner.  

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.04.2020

Bakgrunn

Røsheia ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 14. desember 2018. Naturreservatet dekker et areal på 9621 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av eldre og lite påvirket skog med gammel og delvis urskogspreget skog av kategorien oseanisk furuskog og med tilhørende arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Skavdalen ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 15. desember 2017. Naturreservatet dekker et areal på 1012 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til kalkskog, boreal regnskog, bekkekløfter, rike skogtyper og sårbare og sjeldne arter knyttet til disse skogtyper. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Kammen og Kalddalen ble vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 15 desember 2017. Naturreservatet dekker et areal på 715 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til sørboreal blandingsskog og gammel skog under naturlig dynamikk. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

 

Formål og rammer for arbeidet

Det vil bli utarbeidet egne forvaltningsplaner for hver enkelt naturreservat. Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med planen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen også avklare forholdet til andre interesser i området. Den er ikke et juridisk bindende dokument, da det er verneforskriften som setter bestemmelser for verneområdet.

 

Planprosess

Vi ønsker innspill på temaer og bruksinteresser som bør gjennomgås i planarbeidet. Eventuelle innspill til oppstart av forvaltningsplanarbeidet sendes til Fylkesmannen i Trøndelag innen 8. juni 2020. Senere i prosessen vil utkast til forvaltningsplaner bli lagt ut på offentlig høring. 

Spørsmål, innspill eller kommentarer rundt forvaltningsplanarbeidet kan sendes per e-post til pesro@fylkesmannen.no, per telefon: 74 16 80 73, per post til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til postmottak: fmtlpost@fylkesmannen.no.

Kontaktpersonar