Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune

Strandeng i Ørin naturreservat. Foto: Erlend Skutberg

Statsforvalteren kunngjør med dette oppstart av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.01.2023

Bakgrunn

Ørin naturreservat ble opprinnelig fredet 7. mai 1993, og ble utvidet og slått sammen med Kausmofjæra fuglefredningsområde 17. juni 2016. Ørin naturreservat fikk status som Ramsarområde i 2002.

Formålet med fredningen er å bevare et marint elvedelta med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området inneholder viktige naturtyper i form av marint elvedelta, strandeng og fjære- og gruntvannsområder. Naturreservatet har særlig betydning for biologisk mangfold og benyttes av en rekke sjeldne, sårbare og truete arter. Området har et rikt og interessant fugleliv og er spesielt viktig som rasteplass for trekkende fugl. Det er et mål å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Formål og rammer for arbeidet
Forvaltningsplanen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Formålet med planen er å opprettholde og fremme verneformålet. Videre skal forvaltningsplanen også avklare forholdet til andre interesser i området. Den er ikke et juridisk bindende dokument, da det er verneforskriften som setter bestemmelser for verneområdet.

Planprosess

Vi ønsker innspill på temaer og bruksinteresser som bør gjennomgås i planarbeidet. Vi presiserer at denne prosessen ikke omfatter endringer i verneforskriften eller vernegrensen. Innspill til oppstart av forvaltningsplanarbeidet sendes til Statsforvalteren i Trøndelag innen 22. februar 2023. Senere i prosessen vil utkast til forvaltningsplan sendes ut på offentlig høring.

I forbindelse med oppstarten av arbeidet med forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat inviterer Statsforvalteren i Trøndelag til et åpent møte (fysisk) hvor vi vil gå gjennom rammene for planarbeidet og kartlegge temaer som bør inngå i forvaltningsplanen. Alle kan delta.

  • Tid: onsdag 25. januar 2023 kl. 18:00 - 20:00
  • Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus (Rådhusgata 2, 7650 Verdal)

Innspill til forvaltningsplanarbeidet sendes pr e-post til sftlpost@statsforvalteren.no eller per post til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

For spørsmål angående arbeidet, ta kontakt med rådgiver Stine Krogfjord, stkro@statsforvalteren.no, tlf.: 73 16 81 95.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.