Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

Distansebilde fra verneforslaget som omfatter utvidelse av Resdalen naturreservat i Orkland kommune. Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren sender verneforslag for 19 områder på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.

Publisert 22.03.2024

Innspill til høringsforslaget sendes enten per e-post til sftlpost@statsforvalteren.no eller per brev til postboks 2600, 7734 Steinkjer. Vi ber om at du henviser til vår referanse 2024/141. Dettes må gjøres innen 22. mai.

Område Utvidelse, sammenslåing Kommune Areal (daa) Areal med skog (daa) Areal med produktiv skog (daa)
Bergsvatnet - Nærøysund 9 471 4 869 2 495
Røyrdalen . Namsos 958 434 126
Solem Utvidelse Grong 41 41 41
Styggdalen - Snåsa 540 459 427
Merkesklumpen-Storbekken - Lierne 1 185 883 747
Skraptjønnfloen  Utvidelse Lierne 310 245 245
Kvamsfjellet  Utvidelse Steinkjer 3 730 2 934 2 436
Moldelva - Steinkjer 191 165 165
Nordesplingdalen Utvidelse og sammenslåing Steinkjer (utvidelse) og Namsos 5 728 1 715 890
Bjørbogen  - Åfjord 741 574 412
Ørdalen  Utvidelse Inderøy 88 88 88
Drættvika  Utvidelse Indre Fosen 244 238 196
Hollberga - Stjørdal 254 241 176
Hilberga - Stjørdal 151 148 134
Leira Utvidelse Trondheim 65 65 65
Storvika Utvidelse Selbu 474 475 386
Nedre Leberg - Melhus 500 500 497
Resdalen Utvidelse Orkland 609 601 601
Gråura Utvidelse Oppdal 516 488 226
Total     25 796 15 163 10 353

Høringsforslaget

Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom skogeierorganisasjonene Allskog og Norskog. En forutsetning for vern er enighet mellom staten og grunneier om erstatning, forskrift og areal. Grunneier har mulighet til å trekke tilbudet sitt helt frem til en avtale er signert, uavhengig av om området har vært på høring eller ei.

Høringsforslaget innebærer skogtyper som bl.a. bekkekløfter, boreal regnskog, kalkskog, gammel skog, raspåvirket skog, flommarkskog og edelløvskog. Les hele høringsdokumentet i margen til høyre.

Les mer om frivillig skogvern på vår temaside: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Verneomrader/frivillig-vern-av-skog/

Prosessen videre

Områdene er nå ute på offentlig høring. Når høringsfristen har gått ut vil vi gå gjennom innspillene og justere kart, forskrift og begrunnelser etter behov. Vi vil gjennomføre konsultasjoner med reinbeitedistrikt der det er aktuelt. Dersom områdene fortsatt er aktuelle for vern etter disse prosessene vil vi tilrå områdene videre til Miljødirektoratet. 

Når Miljødirektoratet får det på sitt bord skal de kvalitetssikre verneforslagene, og vil etter hvert tilrå verneforslagene videre til Klima- og Miljødepartementet. Områdene vedtas deretter av Kongen i statsråd.

Nasjonale mål

Stortinget har vedtatt at 10 % av skogen i Norge skal vernes. Frivillig skogvern er en ordning som skal bidra til å oppnå dette målet, og i 2024 er det bevilget rekordmye penger over statsbudsjettet. Vern av skogområder bidrar også til å jobbe mot følgende nasjonale mål:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Blåveis uten den karakteristiske blå blomsten.

Blåveis er en indikator for kalkrik grunn i Trøndelag. Slik ser planten ut når den ikke er i blomst. Bilde fra Storvika (utvidelse) i Selbu kommune. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag.

Bilde av frodig skog med bregner og noen døde trær.

Frodig skog i Skraptjønnfloen i Lierne kommune. Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.