Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 20.02.2020

Arbeidet med forvaltningsplan ble startet opp i 2013. Planen ble sendt ut på høring i 2019, med høringsfrist 1.februar 2020. Forvaltningsplanen vil være tilgjengelig digitalt, og kan lese og lastes ned via lenkene i høyre kolonne. Ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag hvis du har ønske om å få tilsendt en papirkopi.

Om Fitjan fuglefredningsområde
Fitjan ble fredet som fuglefredningsområde 23.desember 1983, og dekker et område på ca. 205 daa hvorav ca. 95 daa er vannareal. Forvaltningsmyndigheten er Fylkesmannen i Trøndelag.

Formålet med vernet er å bevare et spesielt våtmarksområde med et rikt og interessant fugleliv, og bevare et viktig trekkområde for vannfugl.

En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.