Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Ferdigstilte forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem

Forvaltningsplaner for fuglefredningsområdene Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret, i henholdsvis Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 30.08.2019

Arbeidet med forvaltningsplanene startet opp våren 2017. Planene ble sendt på høring januar 2019 med høringsfrist 04. mars 2019, hvor det kom inn tre høringsuttalelser. Forvaltningsplanene vil være tilgjengelig digitalt, og kan leses og lastes ned via lenkene i høyre kolonne. Ta kontkat med Fylkesmannen i Trøndelag hvis du har ønske om å få tilsendt en papirkopi. 

Kort om fuglefredningsområdene

Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret fuglefredningsområder ble vernet ved kongelig resolusjon i 2003, og Vikanbukta ble vernet i 2008. Områdene er viktige hvile-, beite- og hekkeområder for marint tilknytta arter, og har spesiell verdi for vadere, andefugler og dykkere, herunder flere rødlista arter. Formålet med vernet er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i viktige fjære-, land- og gruntvannsområder, med naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er vilktig for fuglenes livsmiljø. 

I 2014 fikk fuglefredningsområdene Ramsarstatus, og inngår i Ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarkssystem. En av hovedpilarene i Ramsarkonvensjonen er "å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes". Ramsarstatusen gjør at Norge forplikter seg internasjonalt til å sikre den økologiske funksjonen i disse områdene.