Norges største hettemåkekoloni i positiv utvikling

Hettemåker.
Hettemåker. Foto: Terje Kolaas / Terje Kolaas.

Av registrerte kolonier av hekkende hettemåker i 2022, finner vi Norges mest tallrike på Tautra i Frosta kommune. Dette kan bety at Statsforvalterens tiltak for å holde vannkanalen rundt dammen åpen, har nyttet.

Publisert 09.06.2022

Måsdammen i Tautra naturreservat har i flere tiår vært kjent for å huse en stor koloni av hekkende hettemåker. Antall reir har variert siden hettemåke første gang ble observert her med 150 par på 1950-tallet.

Trolig var kolonistørrelsen på sitt maksimale i 1985 med 2600 par. Kolonien halverte seg de neste tiårene, og i 2016 og 2017 flyttet hettemåkene bort fra

Måsdammen og etablerte seg på Storholmen med ca 200 reir. Etter det har kolonien igjen brukt Måsdammen og økt i antall, særlig de siste årene, med resultatet 733 reir i 2022.

Antallet hettemåker i Norge har over de tre siste generasjonene gått ned med 80 prosent. Hettemåke har dermed havnet i kategorien kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter i 2021.

Uheldige påvirkninger regnes å være predasjon av mink og andre rovdyr, menneskelige forstyrrelser i hekketiden, igjenfylling av dammer, drenering av våtmark, forurensning og fuglesykdommer.

Tiltak for å fremme verneverdiene på Tautra

Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for Ramsarområdet Tautra med Svaet. Et av tiltakene i regi av Statsforvalteren, i godt samarbeid med grunneier, er å sørge for at Måsdammen ikke gror igjen.

I august i hvert av de tre siste årene har vannvegetasjon blitt slått ved hjelp av en såkalt amfibiemaskin som har kjørt den grønne massen på land. Grunneier har sørget for å kjøre «slåtten» bort og har brukt den som jordforbedring.

Andre tiltak som bidrar er rovdyrsperra på moloen som holder rovdyrene unna Tautra, og bruåpningen med den sterke tidevannsstrømmen som hindrer minken i å svømme over til øya.

Amfibiemaskinen fjerner slått vannvegetasjon fra Måsdammen. Foto Reidar Lindahl

Foto: Reidar Lindahl

Overvåkning

I 2022 fikk Norsk institutt for naturforskning dispensasjon til å overvåke Måsdammen ved hjelp av drone, og de har erfaring i å tolke overvåkningsbilder av hekkende hettemåker ut fra dronebilder. De følger også opp større kolonier av hettemåke ellers i landet, og i år fant de altså Norges største hettemåkekoloni på Tautra.

Denne nye måten å overvåke hekkekolonier på, gir oss sikrere tall enn tidligere, og kolonien i Måsdammen vil overvåkes på denne måten også de neste årene.

Ferdselsforbud

I Tautra naturreservat er det ferdselsforbud for besøkende fram til og med 15. juli. Det er imidlertid unntak fra ferdselsforbudet gjennom en korridor som går fra en liten parkeringsplass sør på Tautra fram til et fugletårn som ikke står så langt unna Måsdammen.

Alle som besøker fugletårnet sør på Tautra på denne tiden av året, kan derfor få med seg et svært så livlig og hørbart vårtegn fra hettemåkekolonien i Måsdammen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.