Statsforvalteren ber om innspill til områder som er aktuelle for naturtypekartlegging i 2024

Illustrasjonsbilde av dekningskart for naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks til og med 2022. Hentet fra Naturbase.

Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til områder i Trøndelag som er aktuelle for kartlegging av naturtyper på land etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks i 2024. Kommunene, fylkeskommunen, samferdselsmyndigheter og NVE inviteres til å komme med forslag. Frist for innspill er 29. oktober 2023.

Publisert 03.10.2023

Miljødirektoratet kartlegger naturtyper på land etter systemet Natur i Norge (NiN) og har utarbeidet en egen kartleggingsinstruks for dette. Allerede kartlaget områder med denne metodikken kan utforskes på www.naturbase.no. Statsforvalterne har fått i oppdrag av Miljødirektoratet til å foreslå områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper på land. Miljødataene skal brukes som grunnlag for beslutninger i arealforvaltningen. I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra kommunene, fylkeskommunen, samferdselsmyndigheter og NVE på områder som kan være aktuelle for kartlegging. Frist for innspill er 29. oktober 2023.

Etter en samlet vurdering av innkomne og egne innspill, vil Statsforvalteren sende over et samlet forslag til Miljødirektoratet innen 15. november 2023. Vi går nødvendigvis ikke videre med alle innspill, men innkomne innspill kan danne grunnlaget for kartlegging flere år framover. Miljødirektoratet vil deretter prioritere hvilke områder som skal kartlegges i 2024. Miljødirektoratet finansierer kartleggingen.

Hvordan gi innspill?

Statsforvalteren har opprettet en digital kartløsning der kommunene, fylkeskommunen, samferdselsmyndigheter og NVE kan avgrense og beskrive områdene som foreslås. Kartløsningen finner dere her: https://kart.gislink.no/nin/ 

I kartløsningen er det mulig å se tidligere kartlagte områder, verneområder, samt områder som er foreslått tidligere og områder Statsforvalteren har meldt inn til Miljødirektoratet tidligere, men som ikke er kartlagt. Bruksanvisning finner dere inne i kartløsningen. Dersom det er aktuelt å melde inn områder som er meldt inn tidligere, ta kontakt med Stine Krogfjord på epost stine.krogfjord@statsforvalteren.no i stedet for å tegne inn hele området på nytt.

Kriterier til områder

Miljødirektoratet har satt noen kriterier til hvilke områder som kan prioriteres for kartlegging:

  • Områder som ikke er vernet som naturreservat, nasjonalpark eller landskapsvernområde
  • Områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress
  • Områder hvor en kan forvente å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2023 (se lenke i høyremargen)

Med områder med "stor aktivitet og stort utbyggingspress" mener vi f.eks. områder som er aktuelle for utbygging av veg og jernbane, kraftutbygging, eller annen utbygging som boliger, hytter og næringsareal, samt intensivering av jordbruk. Områder der naturtyperegistreringene er så gamle eller upresise at de ikke er nyttige i forvaltningsøyemed, kan også inngå i utvalget. Naturtyper som etter Norsk rødliste for naturtyper 2018 er utsatt for klimaendringer, er inkludert i kartleggingsinstruksen.

Alle kriterier bør være oppfylt for at et område vil bli prioritert for kartlegging. Områdene bør være mellom 10 km2 og 70 km2.

Beskrivelse av området

For hvert område som blir foreslått skal det redegjøres for hvordan området oppfyller kriteriene ovenfor. Det skal framgå av redegjørelsen:

  1. En beskrivelse av områdets aktivitet og trusselbildet, inkludert tidsaspektet for og omfanget av trusselen/presset. Hva slags press truer området? Hvor nært er trusselen i tid, og hvor omfattende kan den bli?
  2. Hvilke naturtyper etter Miljødirektoratets instruks en forventer å finne i området, og grunnlaget for denne prediksjonen. (Lokalkunnskap, tidligere registreringer, forekomst av arter som indikerer viktige områder m.m.)

Lurer du på noe?

Ved spørsmål om innspillsrunden eller kartløsningen kan dere ta kontakt med Stine Krogfjord på epost stine.krogfjord@statsforvalteren.no eller på telefon 74 16 81 95. Det er også mulig å sende innspill på epost, eller avtale et møte dersom det er behov for det.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.