Nye regler omkring fiske i sjøen i Trøndelag

Mandag 24. juni trer en ny forskrift omkring fiske i sjøen i Trøndelag i kraft. Formålet til de nye reglene er å forhindre at laks og sjøørret blir tatt som bifangst ved fiske etter saltvannsfisk og gi disse artene nødvendig beskyttelse mot risiko for overbeskatning ved utløpet av vassdrag hvor disse vandrer.

Publisert 20.06.2024

Nedsenkningspåbud i hele Trøndelag

En stor endring er at alle garn som settes etter saltvannsfisk i sjøen skal være nedsenket minst tre meter, hele tiden, i tidsrommet 1. mars til 30. september. Et slikt krav om nedsenkning har vært i både Nordland og Møre og Romsdal i flere år. Dette for å redusere risiko for bifangst av anadrom fisk (laks og sjøørret) ved fiske etter saltvannsarter.

100-meterssonen

I tillegg strammes reglene for 100-meterssonen utenfor anadrome vassdrag inn i forhold til nasjonal forskrift. Nå blir det kun lov å fiske med stang og håndsnøre i denne sonen dersom vassdraget er åpent for fiske for både laks og sjøørret, og det i tillegg er åpent for å fiske etter laks og sjøørret i sjøen. Dette vil si at dersom et vassdrag starter fiske etter laks og sjøørret 15. mai så kan man ikke fiske i 100-meterssonen før 1. juni på grunn av fredningstiden på disse artene i sjøen i nasjonal forskrift.

Miljødirektoratet kom med ny forskrift forrige uke som blant annet stengte fisket etter laks i sjøen i Trøndelag. Ettersom det i regional munningssoneforskrift står at det må være åpnet for fiske etter både laks og sjøørret, i både vassdraget og i sjøen, for at det skal være tillatt å fiske i 100-meterssonen, vil dette si at alle 100-meterssonene i Trøndelag stenges for alt fiske.

Munningsfredningssoner

Den nye forskriften inneholder også beskrivelser av 62 munningsfredningssoner, og spesielle regler for disse. Disse kan om kort tid sees i GisLink (kryss av for fiskeri, og deretter munningsfredninger). I tillegg ligger en oversikt over munningsfredningssoner i dette kartinnsynet. Her kan man velge kommune øverst til høyre og deretter vassdrag øverst til venstre. Merk her at 100-meterssonen er rød, og munningsfredningssonen er oransje.

Over 20 av disse områdene er helt nye. Vi har i denne runden lagt økt vekt på mindre laksebestander og sjøørretbestander enn tidligere, og noen munningsfredningssoner inneholder utløpet av flere anadrome vassdrag.

Fiske etter saltvannsfisk i munningsfredningssonene

Det blir nå lov å fiske etter saltvannsfisk med stang og håndsnøre når man fisker fra land, is eller båt som står i ro, hele året. Det vil også være lov å sette garn etter saltvannsfisk i perioden 1. oktober til 28. februar dersom man senker garna i disse områdene ned minst 5 meter.

I september blir det lov å fiske etter saltvannsfisk med garn som har inntil 26 mm (24 omfar) og med nylontråd nr. 1,5 eller tykkere.

Fiske etter saltvannsfisk med line, teiner og ruser vil være tillat hele året dersom hele fangstdelen er senket ned minst 5 meter til enhver tid.

Skjermbilde LevangerelvaSkjermbilde fra kartinnsynet som viser munningsfredningssonen utenfor Levangerelva

Fiske etter anadrom fisk i munningsfredningssonene

Det blir lov å fiske etter anadrome arter med stang og håndsnøre i kun 21 munningsfredningssoner. Da vil det også bli mulig å fiske med stang og håndsnøre fra båt i bevegelse. Dette er munningsfredningssoner hvor Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har vurdert laks og sjøørret-bestandene som har utløp i munningsfredningssonen til å være i moderat eller bedre tilstand.

Nidelva er den eneste elva som har fått to munningsfredningssoner. I sone 1 blir det totalforbud mot fiske.

skjermbilde NidelvaSkjermbilde som viser munningsfredningssonene utenfor Nidelva og Ilabekken. Sone 1 er farget rosa, mens sone 2 er oransje.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.