Info til elveeierlag

I vassdrag med lokal organisering skal forslag til fiskebestemmelser for vassdraget utarbeides av elveeierlaget. Her finner elveeierlaget og fellesforvaltningen informasjon for dette arbeidet.

Forhåndsavtaler

Elveeiere som har lokal forvaltning av laks skal utforme avtale med Statsforvalteren for å sikre at årets uttak i fisket er forsvarlig. Avtalen skal sendes Statsforvalteren senest to uker før sesongstart. Avtalen skal gjøre det mulig å justere uttaket av laks i fisket, for å sikre at gytebestandsmålet oppnås og at høstingspotensialet kan nyttes.

Elveeierlaget og fellesforvaltningen bør orientere om forhåndsavtalene til både rettighetshavere og til fiskere slik at vassdraget er forberedt på eventuelle endringer. For eksempel i forbindelse med kortsalg. Det kan også være lurt å informere rettighetshavere om at Miljødirektoratet hvert år vurderer innsiget. De kan komme med restriksjoner som påvirker både fisket i elv og i sjø dersom innsiget er lavt.

Midtsesongevaluering

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dersom evalueringen viser at gytebestandsmålet sannsynligvis blir mellom 50 og 90 % skal fisket reduseres. Dersom resultatet er mindre enn 50 % av gytebestandsmålet skal fisket stoppes umiddelbart.

Fangstrapportering

Fellesforvaltningen eller elveeierlaget, skal uoppfordret innen to uker etter siste fiskedag, sende oppgave over fangsten i vassdraget til Statsforvalteren. Vassdrag som unnlater å rapportere fangst, skal som hovedregel ikke åpnes for fiske.

Rapportering til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)

VRL ber om utvidet rapportering fra følgende elver innen 10. januar: Aursunda, Bogna, Børsa, Figga, Fjelna, Gaula, Hollaelva, Homla, Kongsmoelva, Levangerelva, Namsen, Nidelva, Nordalselva, Nordelva i Bjugn, Nordfolda, Oksdøla, Oldenelva i Bjugn, Orkla, Salsvassdraget, Skauga, Steinkjervassdraget, Steinsdalselva, Stjørdalselva, Stordalselva, Søa, Teksdalselva, Verdalselva, Vigda, Åelva (Hemne), Årgårdsvassdraget. Skjema som skal fylles ut finner du som lenke på siden her. Utfylt skjema returneres til VRL (vrl@nina.no). For spørsmål eller kommentarer, kontakt Eva Thorstad (eva.thorstad@nina.no, tlf 91 66 11 30) eller Torbjørn Forseth (torbjorn.forseth@nina.no, tlf 92 64 34 37). Se mer informasjon i Brev med beskrivelse av rapportering til VRL.

Hovedrevisjon av fiskebestemmelsene

Den siste hovedrevisjonen ble vedtatt i 2021. I perioden mellom hovedreguleringene åpnes det kun for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene. Ved hovedrevisjon vil Statsforvalteren veilede elveeierlagene i arbeidet med å lage forslag til fiskebestemmelser. Statsforvalteren påser at bestemmelsene er i tråd med Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske. Les mer om prosessen rundt hovedrevisjon i Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Lenker:

Eksempel på forhåndsavtale (vedlagt her)

Notat med veiledning til midtsesongevaluering: Notat (statsforvalteren.no)

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Brev om rapportering til VRL (vedlagt her)

Skjema for rapportering til VRL (vedlagt her)

Forskrift om fiske etter anadrom fisk: Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - Lovdata

Forskrift om pliktig organisering: Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk - Lovdata

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar