Selbu kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Mebond renseanlegg.

Høyringsfrist:
22. april 2024 23:59

.

Publisert 22.03.2024

Dagens anlegg skal utvides med eget septikmottak, og ny renseløsning skal etableres for å tilfredsstille rensekrav. Eksisterende anlegg er dimensjonert for 2500 pe (personekvivalenter), og har hatt en maksukebelastning på 1822 pe. Kommunen søker nå om utslipp fra nytt anlegg tilsvarende 3500 pe. Det nye anlegget vil dimensjoneres for rensing i tråd med sekundærrensekravet og kravet til fosforrensing. Statsforvalteren blir forurensningsmyndighet for det nye utslippet.
For flere detaljer viser vi til søknadspapirene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 22. april 2024.