Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling med sprengstein – Seterfjæra på Botngård, Bjugn – Ørland kommune

Høyringsfrist:
1. desember 2023
Figur. Kartutsnitt viser det planlagte utfyllingsområdet markert med rød stipla linje.

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Ørland kommune om utfylling i sjø på eiendom gb.nr. 25/5 og 25/140 i Seterfjæra på Botngård.

Publisert 01.11.2023

Informasjon om saken

Kommunen planlegger utfylling i sjø for å etablere kjøpesenter i Seterfjæra i Botngård. Største delen av området er allerede utfylt iht. tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren gitt i 2018. Denne tillatelsen er løpt ut. Resterende tiltaksareal som gjenstår å fylles ut, og som nå omsøkes, er ca. 2 000 m2. Omsøkt fylling omfatter utvidelse av eksisterende fylling med ca. 4–5 000 m3 sprengstein opp til kote +2,5. Planlagt utfyllingsområde er lokalisert i langgrunt sjøområde, og ved fjære sjø blir området tørrlagt (jf. figur).

Sprengstein er hentet fra Myran (gb.nr. 20/5) og de ligger mellomlagret på området allerede. Utfyllingen skal skje fra land vha. bulldoser, og det er ønske om å starte opp så snart som mulig.

Miljøtekniske grunnundersøkelser av sedimentene i det aktuelle området ble utført i 2017, i forbindelse med den planlagte utfyllingen på området. Resultatene viser at det ikke ble påvist konsentrasjoner av analyserte stoffer over tilstandsklasse II (som tilsvarer god tilstand) i utfyllingsområdet. Undersøkelsene utført i 2017 anses å fortsatt være relevante, da det ikke er registrert nye forurensningskilder på området i perioden mellom 2017 og 2023.

Det er registrert naturtype Brakkvannsdelta i Botngårdselvas os (BN00004039) i området ansett som lokalt viktig. Elveoset er delvis fylt ut og nedbygd. Marine naturtyper registrert i Botngårdsfjæra er Bløtbunnsområder i strandsonen (BM00120445), verdien av denne naturtypen anses som viktig. Det aktuelle utfyllingsområdet omfattes av vannforekomsten Bjugnfjorden (0321010300-2-C).

Reguleringsplan for Seterfjæra ble vedtatt av Ørland kommune (tidligere Bjugn kommune) og regulerer området til næringsformål, boligområde og grønnstruktur («Seterfjæra sør», arealplan-ID r50170147 vedtatt 20.06.2019)

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01.12.2023