Høring - Søknad om tillatelse til grustak og betongverk i Storbjørkåsen - Nærøysund kraftbetong AS - Nærøysund kommune

Høyringsfrist:
1. desember 2023 23:59

Nærøysund kraftbetong AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drifte grustak og betongverk i Storbjørkåsen

Publisert 19.10.2023

Bakgrunn for søknad

Nærøysund Kraftbetong AS drifter i dag både et grustak og et betongverk i Storbjørkåsen. Disse driftes i dag etter forurensningsforskriften kap. 30 og 33. Statsforvalteren mener at det foreligger særlige grunner til at aktivitetene på området krever tillatelse. Dette begrunnes med at det har vært flere støv- og støyklager fra naboer i flere år, tungtrafikken går gjennom boligfelt, det er flere aktiviteter på samme område (grustak og betongverk) og i tillegg tar virksomheten imot returmasser. Statsforvalteren viser også til at reguleringsplanen ikke inneholder bestemmelser om støy, støv eller driftstid for området.

I en tillatelse kan Statsforvalteren sette vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi for støy og støv, driftstid, håndtering av avfall, kjemikalier, og lignende. 

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01.12.2023.