Nedsenking av garn i fritidsfiske i sjø og regler for fiske etter laksefisk ved utløp av vassdrag - høring av ny forskrift for Trøndelag

Høyringsfrist:
22. januar 2023 23:59
Munningsfredningssonen utenfor Gaula og Vigda – Gaulosen
Munningsfredningssonen utenfor Gaula og Vigda – Gaulosen Foto: Terje Domaas / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør høring av «forskrift om utvidet påbud om nedsenkning av garn og om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk. Gjeldende regler for Nord- og Sør-Trøndelag skal erstattes.

Publisert 12.12.2022

Vi foreslår for fritidsfiske et utvidet påbud om nedsenkning av garn i alle maskestørrelser i sjøen i hele Trøndelag, i perioden 1. mars til 30. september.

Det er 19 nye munningsfredningsområder som høres, i tillegg til de som allerede er etablert. I noen soner foreslår vi nye grenser.

For vassdrag med sårbare bestander av laksefisk foreslås det fiskeregler i 100-meterssonen, som er strengere enn nasjonal forskrift.

Les mer i høringsnotatet og utkast til forskrift.

 

Kartinnsyn - hvordan lese dette
I kartinnsynsløsningen som ligger her kan du se munningsfredningssonene. Velg kommune i høyre hjørne i bildet. Merk at for vassdrag som er delt i to mellom kommuner fins vassdraget kun i den ene kommunelista. Grønn farge er soner som ikke foreslås endret. Lysegrønn farge indikerer endrete grenser på en etablert sone, mens rosa farge betyr ny sone.

Soneforklaringen i tabellen i forskriften gjelder den ytre grensen mot sjø. Denne grensen er beskrevet med UTM-koordinat og stedsforklaring. Avgrensningen munningsfredningssonene har mot vassdrag er gitt ved 100-meterssonen, som er fastsatt i nasjonal forskrift (forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen). Denne sonen ligger 100 meter utover i sjøen fra grense elv/ sjø. Både 100-meterslinjen og grense elv/ sjø er prikkete linjer i kartet. En del av elv/ sjø-grensene er ikke fastsatt enda. Ny høring vil komme på disse innen kort tid. Merk derfor at det gis mulighet til å gi innspill til disse samtidig med denne høringen, og det kan bli enkelte endringer her.

Høringsfrist er satt til søndag 22. januar 2023. Høringsinnspill sendes til sftlpost@statsforvalteren.no

Høyringsfrist:
22. januar 2023 23:59

Kontaktpersonar