Kunngjøring – søknad om dispensasjon for utslipp av urenset avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva, Klæbu kommune.

Høyringsfrist:
14. august 2019 23:00

Klæbu kommune skal avvikle Ostangen renseanlegg (ORA) og pumpe alt avløpsvannet til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim kommune.

Publisert 19.06.2019

Rambøll har fått i oppdrag av Klæbu kommune å skrive søknad om dispensasjon fra krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser, jf. Forurensningsforskriften Kapittel 14 for Ostangen renseanlegg i Klæbu i byggeperioden.

Ostangen renseanlegg i Klæbu kommune ligger ved utløpet av Osbekken på østsida av Nidelva, cirka 350 meter nedstrøms for Tanemsbrua (Figur 1) og det er tilknyttet ca. 4600 personer til renseanlegget. ORA har utslipp til ferskvannsresipient og faller derfor inn under kapittel 14 i forurensningsforskriften. Anlegget har krav til rensing av fosfor, jf. § 14-2 bokstav c), men ikke organisk stoff, og drives som et rent kjemisk renseanlegg. Tilførsel av fremmedvann til avløpssystemet har vært en stor utfordring ved ORA. Dette gjør at renseanlegget til tider overbelastes, og betydelige mengder avløpsvann går i overløp til Nidelva. Målinger har vist at tillatelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (siden 2018: Fylkesmannen i Trøndelag) på 3800 pe +25 % overskrides ved overløpssituasjoner. Det er derfor bestemt at ORA skal avvikles, og at alt kommunalt spillvann som går til ORA i stedet skal ledes til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim kommune for rensing. Renseanlegget ORA skal erstattes av en pumpestasjon og i ombyggingsperioden vil avløpsvann kun passere sil før utslipp til resipient.

Ombyggingen til pumpestasjon må samkjøres med andre tiltak i forbindelse med å lede avløpsvann til Trondheim, blant annet slik at planlagt ledningsanlegg langs fV8860 (hovedledningen fra Klæbu til Trondheim) står ferdig før ombygging av ORA. Slik framdriftsplanen per i dag foreligger, vil ledningsanlegg være ferdig bygd i løpet av senhøst/tidlig vinteren 2020. Anslått byggestart for ombygging av renseanlegget er derfor satt til januar 2021, med en anleggsperiode på 3-5 måneder.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 14.08.19.