Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Trus- og livssynssamfunn

Trus- og livssynssamfunn skal bruke ei ny digital løysing til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot, årsrapportar, rekneskap, søknader om godkjenning av vigslar. 

Trus- og livssynssamfunn kan kreve tilskot frå staten. Etter den nye trussamfunnslova må samfunnet ha minst 50 tilskotsteljande medlemmer for å kunne få tilskot. Alle nye trus- og livssynssamfunn må dessutan vere registrerte etter den nye trussamfunnslova paragraf 4 før dei kan få tilskot. For samfunn som er registrerte eller alt har fått tilskot, gjeld overgangsreglane i den nye lova. Desse samfunna blir rekna for å vere registrerte etter den nye lova i to år frå og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskot i overgangsperioden viss dei har 50 tilskotsteljande medlemmer. 

9. april er endeleg frist for å krevje tilskot for inneverande år. 

Trus- og livssynssamfunna skal bruke den nye digitale løysinga til å sende inn registreringssøknader, tilskotskrav, årsrapportar, rekneskap og søknader om godkjenning av vigslar. 

Kva skal den digitale løysinga brukast til?

Trus- og livssynssamfunna kan i hovudsak utføre desse handlingane i løysinga:

  • Søkje om rolletilgang. Når Statsforvaltaren har godkjent søknaden, kan personen som har fått rolletilgang, godkjenne andre i trus- eller livssynssamfunnet som også treng tilgang. 
  • Søkje om registrering som trus- eller livssynssamfunn. 
  • Krevje tilskot og laste opp medlemsliste. Medlemslista må vere i XLSX-format (Excel) eller i CSV-format. 
  • Fylle ut årsrapporten på eige skjema. 
  • Laste opp rekneskap som er underteikna av styreleiar eller ein annan person som representerer trus- eller livssynssamfunnet. Rekneskapen skal innehalde ein spesifisert oversikt over trus- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise kva samfunnet har brukt tilskotet til. Samfunn som fekk meir enn 300 000 kroner i tilskot i fjor, skal dessutan laste opp revisormelding. Dersom samfunnet fekk bidrag frå utlandet, kan det ha plikt til å opplyse om dette i ein note til rekneskapen. Sjå meir informasjon om bidrag frå utlandet. 
  • Søkje om godkjenning av nye vigslarar, altså personar som skal ha rett til å stå for vigsel. Vigslar må på førehand ha fylt ut og underteikna skjemaet Erklæring frå den som skal vere vigslar i eit trus- eller livssynssamfunn. Du lastar opp denne erklæringa som eit vedlegg til søknaden. 
  • Søkje om dispensasjon frå alderskravet til vigslar (alderskravet er frå 23 år til 75 år). 
  • Melde frå om at vigslar ikkje lenger skal ha vigslerett. 
  • Melde frå om at ein person ikkje lenger skal ha rolletilgang til løysinga.

Korleis søkje om brukartilgang?

Alle trus- og livssynssamfunn må så raskt som råd søkje om rolletilgang i den digitale løysinga. Trus- eller livssynssamfunn må ha eit organisasjonsnummer frå Einheitsregisteret (Brønnøysundregistra) før nokon i samfunnet kan starte pålogginga og søkje om brukartilgang. 

For å få tilgang til løysinga må ein person som representerer trus- eller livssynssamfunnet, søkje om å få godkjent ein eigen tilgang. Den enklaste måten er at vedkommande som søkjer, er registrert i Einheitsregisteret, dette kan vere styreleiar, dagleg leiar eller liknande. Dersom eit anna medlem skal søkje om tilgang, må vedkommande ha fullmakt. Det er lenke til fullmaktsskjemaet inne i den digitale løysinga. Fullmakta må fyllast ut og underteiknast av styreleiar eller tilsvarande leiar i trus- eller livssynssamfunnet. 

Når én person har fått rolletilgang, kan vedkommande som har vorte godkjend, sjølv godkjenne andre i samfunnet som også treng brukartilgang til løysinga. Vi tilrår at fleire i samfunnet har brukartilgang, i tilfelle sjukdom eller fråvær.

Ny ordning hos statsforvaltarane

Tidlegare behandla alle embeta saker om registrering og tilskot til trus- og livssynssamfunn. Frå og med januar 2021 skal berre to instansar behandle sakene. Det er adressa som samfunnet står oppført med i Einheitsregisteret (Brønnøysundregistra), som avgjer kvar saka blir behandla. Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar alle saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken. Samfunna med adresse utanfor Oslo og Viken høyrer inn under Statsforvaltaren i Agder.

 

Vis meir


27.01.2021

Ny løsning for tros- og livssynssamfunn er lansert

Tros- og livssynssamfunn må nå bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at man er tidlig ute med å søke rolletilgang.


21.12.2020

Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres etter planen 14. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.


20.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Ny lov om trossamfunnslov trer i kraft den 1.1.2021. Du kan lese mer om endringene på sidene til regjeringen.no.


25.05.2020

Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.


16.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes. Ny frist er i første omgang satt til 15.mai 2020.


21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019, se punkt 1 i vedlagte rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd eller levere korrigert oversikt er 13. september 2019.


02.08.2018

Informasjon om fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Viktig informasjon: Fast kravfrist 1. mars.


Driftsmelding

Normal drift og kontaktinformasjon og krav om tilskudd kan sendes inn.

Saksbehandlingen utføres fortløpende. Stort antall saker gjør at noe saksbehandlingstid må påregnes.
Merk dette: Den som har søkt om rolletilgang, må selv logge inn i løsningen for å sjekke om søknaden er godkjent av Statsforvalteren.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn». Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.