Midler til kompetansetiltak i barnehage

Tiltakene skal understøtte arbeidet med samisk innhold i Rammeplan for barnehagen, og kompetanse om nasjonale minoriteter.

Publisert 30.10.2020

Fylkesmannen i Trøndelag forvalter tilskuddet «Kompetanseutviklingstiltak for samisk og nasjonale minoriteter», med til sammen kr 200 000 i 2020. Det blir i år ikke gjennomført felles kurs og konferanser i Trøndelag på dette området. Fylkesmannen lyser derfor ut midlene slik at barnehagene kan søke og initiere egen kompetanseutvikling etter behov. Midlene skal brukes til kompetansetiltak for personalet i barnehagen. Barnehager med samiske barn og barn fra nasjonale minoriteter vil bli prioritert, men andre barnehager som arbeider med dette temaet kan også komme i betraktning. Det er en forutsetning for å få tilskudd at arbeidet knyttes til føringer i «Kompetanse for fremtidens barnehage» og arbeid i tråd med Rammeplan for barnehagen.

Søknaden sendes på e-post til fmtllse@fylkesmannen.no innen den 20. november 2020. Vedlagte søknadsskjema må brukes.