Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.09.2022

Sosioøkonomi og barnevernet

Et webinar om muligheter i samarbeidet mellom NAV og barnevernstjenesten.


08.09.2022

Statsforvalterens kartlegging av fylkets barneverntjenester er nå klar

For mange ansatte i barnevernet slutter, og mange tjenester sliter med rekruttering og høyt sykefravær. Det viser en kartlegging av tilstanden i det kommunale barnevernet i Trøndelag gjennomført i vår.


16.06.2022

Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.


01.06.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.


04.03.2022

Invitasjon til digital fagsamling – barnekonvensjonen i saksbehandling etter sosialtjenesteloven.

Barns beste og barnets rett til å bli hørt i saker om økonomisk stønad.


17.12.2021

Ikke funnet systemsvikt som medvirket til barnedødsfall

Statsforvalteren har ført tilsyn med barnevernet i tre kommuner i Trøndelag, samt Bufetat etter at et spedbarn døde i fosterhjem. Statsforvalteren har ikke funnet lovbrudd, feil eller mangler i systemene som medvirket til det tragiske utfallet i saken.


13.10.2021

Nettverk "Barn som pårørende"

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Påmelding innen 07.11.2021 her:

Læringsnettverk - barn som pårørende (pameldingssystem.no)

 


13.09.2021

Barnevernsreformen, en oppvektsreform

Fra 1. januar får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Da trer barnevernreformen i kraft. 

 


08.09.2021

Stikkprøver viste lovbrudd i barneverntjenesten

Kommunene i Midtre Namdal barneverntjeneste er bedt om å lage en plan for hvordan lovbruddene skal rettes opp. Det er konklusjonen i Statsforvalterens tilsynsrapport.


05.09.2021

Samordnet innsats for barn og unge

De fleste barn og unge som vokser opp i Norge har det bra. Men noen unge er mer utsatt og har sammensatte utfordringer som krever samordnet innsats.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel