Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

391 verger i Nordland svarte på undersøkelsen som ble sendt ut høsten 2020.
391 verger i Nordland svarte på undersøkelsen som ble sendt ut høsten 2020. Foto: Pixabay.com.

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.

Publisert 03.03.2021 av Wigdis Korsvik

I Nordland ble undersøkelsen sendt ut til ca. 1000 verger. Vi fikk inn svar fra 391 av disse.

Tre fjerdedeler av de som svarte er verge for en nærstående, eller en de kjente fra før.

- Vi takker alle som deltok. Dette gir oss nyttig kunnskap i arbeidet med å bli bedre, sier Trond Gården, leder av vergemålsseksjonen.

1. januar byttet Fylkesmannen navn til Statsforvalteren. Siden undersøkelsen er gjort før navnebyttet, brukes det gamle navnet i teksten under.

Tilgjengelighet

Flere av spørsmålene rettet seg mot ulike deler av digital samhandling og tilgjengelighet.

Svarene viser at nesten 70 prosent bruker den nasjonale nettsiden vergemål.no.

- Dette synes vi er positivt og bekrefter at det er viktig å satse på ett sentralt nettsted som informasjonskanal om vergemål. Vel halvparten av alle som svarte hadde også henvendt seg til Fylkesmannen for informasjon, forteller Gården.

Bare halvparten av vergene som svarte hadde logget seg inn og brukt «Mine vergemål» på vergemålsportalen. De fleste som hadde vært inne her, var fornøyde, men noen syntes ikke siden var så nyttig, at det var dårlig funksjonalitet eller kronglete å finne fram.

Kontakt med fylkesmannen

Av vergene som svarte på undersøkelsen hadde 69 prosent vært i kontakt med Fylkesmannen en eller flere ganger det siste året. 98 verger hadde hatt kontakt mer enn tre ganger.

82 prosent meldte om at de var godt eller svært godt fornøyd med tilgjengelighet, åpningstider, digital kommunikasjon m.v.

Fire prosent var lite fornøyd og to prosent svært lite fornøyd. Av kommentarene ser det ut til å være tilgjengeligheten på telefon og annen kontakt med vergemålsforvaltningen flest er misfornøyde med.

Opplæring og veiledning

I undersøkelsen svarer 77 prosent at de var godt fornøyd eller svært godt fornøyd med opplæringen og veiledningen de hadde fått fra Fylkesmannen. 12 prosent svarte at de var lite fornøyd eller svært lite fornøyd.

Av kommentarene framgår det at noen opplever at de ikke har blitt tilbudt opplæring, at det er lite opplæring i oppstarten av vergemålet, at de har blitt henvist til nett eller at de selv har vært nødt til å finne ut hvordan ting skulle være.

Klart språk

Vergene ble spurt om hvor enige de var i påstanden om at Fylkesmannen skriver enkelt og forståelig i brev og annen informasjon. 78 prosent av de som svarte var enig eller helt enig i denne påstanden mens 13 prosent var litt uenig og tre prosent helt uenig. 25 av de som svarte hadde ikke noe syn på dette.

Forbedringspunkter

Undersøkelsen viser at 93 prosent av de som svarte var fornøyd eller svært fornøyd med å være verge. Det ble likevel oppfordret til å nevne forbedringspunkter. Her er noen av tilbakemeldingene:

  • Flere ønsker mer godtgjøring.
  • Flere ønsker mer opplæring.
  • Noen har utfordringer med telefonsamtaler når vergehaver ringer for å prate om sine problemer, til alle døgnets tider.
  • Andre mener vergehaver har for dårlig råd og ønsker ikke at han eller henne selv må dekke godtgjøringen.
  • Nærstående med mye jobb som ønsker godtgjøring.
  • Et par ønsker bedre løsning for å representere vergehaver på nett.
  • Verger som opplever nærstående som hele tiden sender bekymringsmelding til fylkesmannen/statsforvalteren, uten at verge har gjort noe galt.

Andre tilbakemeldinger

I spørreskjemaet var det mulighet til å gi andre tilbakemeldinger til Fylkesmannen. Her kom det inn 132 kommentarer av svært ulik karakter. Noe var knyttet til utfordringer i det enkelte vergemål og andre av mer systemmessige karakter.

Vi har funnet det vanskelig å sammenfatte eller å oppsummere dette, men har gått igjennom alle kommentarene. Noe kunne vi ønsket å følge opp overfor den enkelte, men siden dette var en anonym undersøkelse, lar det seg ikke gjøre.

- Vi er glade for at så mange av vergene våre er fornøyd med å være verge.

- Av forbedringspunktene vil vi særlig trekke fram oppfølging og opplæring av vergene. Dette har vi ikke klart å levere godt nok på, og dette har blitt forsterket av pandemien. Nordland er et krevende fylke hva angår geografi og reiseveier, men vi har en ambisjon om å kunne møte behovet for opplæring vesentlig bedre enn hva som har vært tilfelle.

- I dette må vi også utnytte digitale plattformer bedre, ikke som erstatning for møter, men som supplement. I denne forbindelse er vi også glade for at det nylig er lagt ut et digitalt introduksjonskurs for nye verger på www.vergemål.no I uke sju i år gjennomførte vi også videomøte med 12 nye faste verger, forteller Trond Gården.