Klimasats i Nordland 2018

9 kommuner og Nordland fylkeskommune har til sammen fått betydelig med "Klimasats"-midler for tiltak som kan bidra til reduksjon av kommunale klimautslipp. Nesten halvparten gikk til Flakstad kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2018

Nordland har fått tildelt nesten 5,4 mill kr av Klimasats-midlene for 2018. Av dette fikk Flakstad kommune hele 2,43 mill kr i tilskudd for fortsatt innsats for reduksjon av klimautslipp fra kystfiskehavner. Midlene skal blant annet gå til etablering av infrastruktur for elektrisk drift i havna og innsamling og analyse av data fra fiskefartøy og bedrifter. 

Narvik og Bodø kommune fikk også en betydelig del av midlene. Narvik skal øke kapasiteten for å sikre at klimahensyn blir ivaretatt i kommuneplanleggingen for ny storkommune, mens Bodø blant annet får tilskudd for fortsatt arbeid med planlegging for klimavennlig ny bydel. Det er ellers grunn til å framheve at Salten har fått midler til etablering av klimanettverk, med sekretariat i Fauske kommune.

Fordelingen av midler går ellers fram nedenfor. Nasjonalt ble det fordelt nesten 150 mill kr også i 2018. I alt hadde nordlandskommunene søkt om 7,5 mill kr. 

Midlene er fordelt etter en konkret vurdering av den enkelte søknaden, og ut fra følgende kriterier:

  • Potensial for utlippsreduksjon
  • Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Overføringsverdi og spredningspotensial.
  • Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
  • Ambisjoner for klimagassreduksjon ut over minimum i lover og forskrifter
  • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
  • At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

Oversikt over de tildelte midlene til Nordland går fram nedenfor: 

Kommune Prosjektnavn Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Bodø kommune Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen 100 Gang/sykkelvei
Bodø kommune, prosjektet  Ny by - Ny flyplass Kommunedelplan for ny bydel i Bodø 500 Areal- og transportplanlegging
Evenes kommune Klimasats til og fra Evenes flyplass 50 Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging  
Evenes kommune Omlegging til el-transport 120 Lade tjenestebiler
Fauske kommune Salten klimanettverk 200 Nettverk
Flakstad kommune  Klimasatsing i kystfiskehavner - hovedprosjekt  2430 Ferger/båt/havn
Hadsel Kommune Nye Stokmarknes Ungdomsskole 250 Bygg
Narvik kommune Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing 928 Organisering/stilling
Nordland fylkeskommune Forprosjekt Klimanettverk Nordland 250 Klimapartnere/samarbeid med næringslivet
Rana kommune Nordlandsparken 120 Gang/sykkelvei
Vestvågøy kommune Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy 250 Biogass
Vågan kommune Innkjøp av EL-sykler 170 Sykkel/elsykkel 

 

Vi viser for øvrig til oversikten som er gitt over årets tildeling på Miljokommune.no (se også i høyre marg). Her er det også mulig å finne nærmere begrunnelse for de tildelingene som så langt er gjort.