KLIMASATS 2020 i Nordland

Nordland fikk vel 8,9 mill kr til årets KLIMASATS. Av dette fikk Bodø kommune vel 3 mill og Narvik nesten 2 mill. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.09.2020

Ved utgangen av juni hadde Miljødirektoratet fordelt 250 mill kr for å hjelpe kommuner og fylkeskommuner med omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Av de tildelte midlene fikk Bodø kommune vel 3 mill kr, mens Narvik fikk 2 mill.

En stor del av tildelingen til Bodø skal gå til systematisk og målrettet arbeid med kommuale anskaffelser, med et spesielt fokus på utvikling av klima- og miljøvennlige bygge- og anleggsplasser. Som ledd i dette skal det blant annet skal gjennomføres en dialog- og leverandørkonferanse for å klargjøre mulighetene. Nordland fylkeskommune har også fått midler for, i samarbeid med Bodø kommune, å være en pådriver i arbeidet med å redusere klimagassutslipp knyttet til bygg og anlegg.

Tildelingen til Narvik kan i stor grad sees i sammenheng med at kommunen nå står overfor betydelige utfordringer knyttet til sammenslåingen mellom gamle Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord. Nesten halvparten av tildelingen skal gå til utvikling av en plan for utvikling av klimavennlig transport i og mellom tettstedene Narvik, Bjerkvik, Ballangen, Kjøpsvik, Håkvik, Skjomen og Beisfjord. Narvik fikk også 0,5 mill kr. til blant annet innkjøp av el-sykler / el-lastesykler for utprøving i Bjerkvik, Ballangen, Kjøpsvik og Narvik sentrum, samt på Furumoen, der dagens sykehjem og kommende sykehus skal ligge.

En betydelig del av midlene gikk ellers til etablering av ladestasjoner for El-bil. Av disse midlene fikk Vefsn 1 mill. kr og Bodø o,8 mill kr. 

Det er spesielt positivt at interkommunalt samarbeid om klima- og energiplanlegging også har fått et løft, ved at fire av syv interkommunale plan- og klimanettverk i Nordland fikk midler til drift av nettverkene. Fylkesmannen ser at kommunene har behov for å øke egen kapasitet og kompetanse på området, og har også gitt særskilt støtte til kommuner som går sammen om å løfte FN's bærekraftsmål i kommunal planlegging (se "Prosjektskjønn 2020" - om tildeling av skjønnsmidler til kommunene). 

Komplett oversikt over søknadene er tilgjengelig hos Miljødirektoratet (se "Klimasatsprosjekter"). Her er det også lagt lenke til  tilsagnsbrev og aktuelle søknader, til videre inspirasjon for kommunene.