Pukkellaks i Nordland 2023

Bilde av harpun og 10 pukkellaks som er fanget med harpun.
Pukkellaks fanget ved bruk av harpun i 2021. Foto: Geir-Johnny Monsen.

I mange elver i Finnmark har det vært registrert økende oppgang av pukkellaks fra 2017 til 2019 og videre en økning til 2021. I 2023 kan vi forvente en ytterligere økning.

Publisert 10.05.2023

I Nordland har det så langt gått opp beskjedne mengder sammenlignet med elver i Øst-Finnmark, men det er likevel en økning.

Vi må derfor forberede oss på at noen tusen pukkellaks kan svømme opp nordlandselvene i 2023.  

Dagens kunnskap

Det er naturlig å stille seg spørsmålet hvorfor vi opplever økende mengder pukkelaks i norske vassdrag. Forskere tror dette delvis kan skyldes at høyere temperaturer i sjøen kan bidra til ytterligere spredning av arten.

Pukkellaksen som kom til norske elver i 2021 kan både stamme fra gytingen i de samme elvene i 2019 og feilvandring fra de store bestandene på russisk side. Dette er så langt et uavklart spørsmål blant forskerne.

Utenlandske undersøkelser tyder på at 70-90 prosent av yngelen som er født i en elv, og som overlever sjøoppholdet, vil prøve å komme tilbake til fødeelva.

Mye av dagens kunnskap om pukkelaks er gjengitt på nettsidene til NINA. Der finner du også informative bilder av pukkellaks og informasjon om hvordan fangst av pukkellaks kan rapporteres.

I 2020 gjorde Vitenskapskomiteen for mat og miljø en risikovurdering knyttet til pukkellaksen i Norge. I sammendraget framgår følgende:

Risikovurdering: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

«…Påvirkningen av pukkellaks på biologisk mangfold og økosystemer i norske elver avhenger av antall pukkellaks. Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold. Tusenvis av gytende pukkellaks vil produsere millioner av yngel som kan konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass, og redusere antallet av små bunndyr og krepsdyr gjennom beiting...»

Aktuelle tiltak i elv

Det meste av tilgjengelige midler for å bekjempe pukkellaksen blir i år brukt i Finnmark, der behovet er klart størst.

I 2023 skal det der benyttes forskjellige typer fiskefeller for å hindre oppgangen i et stort antall elver. Det finnes ulike typer fiskefeller som er tilpasset vassføringen til små og større elver. Erfaringene fra Finnmark vil forhåpentligvis komme til nytte i resten av landet ved behov.

Fiskefeller er kostbare og krevende tiltak, og kan ha ulemper for den naturlige vandringen av fisk i et vassdrag. Med de mengder pukkellaks vi registrerte i elver i Nordland i 2021, er vi i tvil om bruk av feller vil være et fornuftig tiltak. I år er det bare i noen få vassdrag i Nordland det vil bli brukt fiskefeller for å stoppe oppgangen.

Prosjekt i Nordland

På samme måten som i 2021 har Statsforvalteren i Nordland i år finansiert et prosjekt hos Nordland Bondelag/Prosjekt Utmark knyttet til uttak- og registrering av pukkelaks i elver i Nordland.

Flere ulike metoder er aktuelle for uttak av pukkellaks. Metodene er avhengig av lokale forhold i den enkelte elv, mengden pukkellaks og fordelingen av pukkellaks i forhold til annen fisk på ulike elveavsnitt.

Erfaringene fra Finnmark viser at omkring halvparten av den pukkelaksen som ble fanget i elvene hadde en kvalitet som gjorde den egnet som mat for folk. Resten var uegnet som menneskemat, men kunne egne seg som hundefôr.

Hos Prosjekt Utmark skal Geir-Johnny Monsen planlegge og gjennomføre uttak av pukkellaks fra siste uke i juli og ut august måned, med ønske om å samarbeide med lokale lag og foreninger om dette arbeidet.

Mer informasjon om gjennomføring og resultatene fra tiltakene i 2021 finner du i egen rapport.

Gyting

Erfaringer fra 2021 tyder på at det meste av pukkellaks som kom opp i elver i Nordland gytte i siste halvdel av august måned, men i noen elver startet gytingen i første halvdel av august.

Ut fra gytetidspunktet var det sannsynlig at klekkingen i stor grad skjedde i oktober måned, og vi forventet at yngelen ville oppholde seg i gytegropene fram til april/mai i 2022.

Våren 2022 fikk vi gjennomført undersøkelser for å finne ut om yngelen hadde overlevd vinteren. Det ble da funnet levende yngel i gytegroper i to elver, Flostrandvassdraget i Rana og Skjoma i Narvik, se egen rapport om disse undersøkelsene.

Dette resultatet forsterket bekymringen for at pukkellaksen kan ha mulighet for å etablere bestander i Nordland.

Aktuelle tiltak i sjø

Miljødirektoratet har bedt Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurdere om det finnes effektive metoder for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for fangst, skader og dødelighet av laks, sjøørret og sjørøye.

Rådet har med utgangspunkt i eksisterende kunnskap vurdert bruk av garn, not og ulike rusetyper til utfisking av pukkellaks. De har også vurdert effekten av et eventuelt slikt fiske, både med tanke på uttak av pukkellaks og på risiko for skader og dødelighet på bestander av laks, sjøørret og sjørøye. 

Vurderingene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at et effektivt rettet fiske etter pukkellaks vil innebære stor dødelighet av villaks, sjøørret og sjørøye.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Prosjekt Utmark

Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha)

  • Pukkellaksen hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.
  • På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nordnorske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag fanges pukkellaks i hele Norge.
  • Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.
  • Den er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».
  • Det kan være konkurranse om gytehabitat mellom pukkellaks og stedegen laksefisk (laks, aure og sjørøye), selv om pukkellaksen normalt gyter før disse artene.
  • Det er usikkert hvilken effekt den døde og råtnende utgytte pukkelaksen har på økosystemet i elva.
  • Det er også usikkert om det er konkurranse mellom yngel av pukkellaks og våre laksefiskarter, da pukkellaksyngelen vandrer til havs kort tid etter klekking.

Kilde: NINA