Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Laks i Saltdalselva
Laks i Saltdalselva Foto: Skandinavisk naturovervåking / Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Nordland skal nå revidere fylkesforskriften som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Fristen for å komme med innspill til høringsforslaget er 10. mai 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.03.2021

Delt myndighet

Miljødirektoratet er gitt myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjøen og i vassdragene. Direktoratet har nylig fastsatt nye forskrifter for dette fiske. Myndigheten til å regulere fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunningene og ved fisketrappene, ligger  fortsatt hos Statsforvalteren. Det samme gjelder regulering av fiske utenfor kraftverk og nedsenking av garn i sjøen.

Endringer

Forslaget til revidert fiskeforskrift viderefører i stor grad tidligere bestemmelser i forskriften av 1. mai 2013. Noen endringer er det, og her er de viktigste:

  • Den felles bestemmelsen om fisketid for de anadrome vassdragene som ikke blir regulert gjennom nasjonal forskrift utgår. Statsforvalteren har ikke lengre myndighet til å åpne for et slikt fiske, og  § 2 i fylkesforskriften må derfor endres.
  • Statsforvalteren kan ikke lengre åpne for isfiske etter sjøørret og sjørøye, kun etter innlandsfisk. Forskriftens § 3 må derfor endres i samsvar med dette.
  • I Vefsnavassdraget er det mange fisketrapper som i perioder forsinker oppgangen av laks og sjøørret. Fiskebestandene er ennå under reetablering, og det gjør det ekstra viktig at fisk som står nedenfor fisketrappene ikke blir utsatt for hard beskatning. Av den grunn foreslår vi at fredningssonene nedenfor fisketrappene i Vefsna utvides fra 50 til 100 meter, slik det framgår i § 6. Vi foreslår også samme bestemmelser for Ranavassdraget, som også har fiskebestander under reetablering og hvor det er viktig å unngå for hard beskatning på fisk nedenfor fisketrappene.
  • I § 7 foreslår vi felles bestemmelser om fiskeforbud i 100 metersonen utenfor utløpet til androme vassdrag. Tidligere har det i Nordland vært tillatt å fiske i 100 metersonen utenfor anadrome vassdrag uten bestander av laks i den tiden det har vært tillatt å fiske i vassdragene. Flere forhold gjør at vi finner det riktig å ha samme bestemmelser for alle vassdragene. De siste 20 årene har det vært en markert nedgang i fangstene av sjøørret fra vassdragene i Nordland. I flere elver er det derfor blitt innført kvoter for fisket av sjøørret. I store deler av fylket tar lakselusa livet av mye sjøørret, og bestandene har knapt noe høstbart overskudd. I tillegg har vi i de seinere år hatt lange perioder på sommeren med lite nedbør og tørre elver, der mye av sjøørreten har oppholdt seg i elvemunningene og ventet på forhold for oppgang. I flere elver har også fisket blitt stoppet på grunn av liten vannføring. For å unngå overbeskatning i elvemunningene, finner vi det derfor riktig med fiskeforbud i 100 metersonen hele året.
  • I § 8 er det fastsatt over 100 større munningssoner. Den fysiske merkingen av noen av sonene avviker noe fra soneforklaringen og de fastsatte koordinatene. Vi foreslår derfor noen endringer i soneforklaringene og/eller koordinatene som samsvarer bedre med den fysiske merkingen. Endring av fylkesgrensen mot Troms og Finnmark medfører at tidligere Tjeldsund kommune nå ikke lenger er en del av Nordland fylke. Dette gjør at munningssonene utenfor Myklebostadvassdraget og Kongsvikelva overføres til Troms og Finnmark.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 10. mai 2021. Vi ber om at høringsuttalelser blir oversendt per e-post til sfnopost@statsforvalteren.no eller per post til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.