Kartlegging av kapasitet ved avfallsanlegg

Fylkesmannen har sendt ut brev til eiere av avfallsanlegg i fylket der vi ber om opplysninger om de ulike anleggene og deres kapasitet. De virksomhetene som har fått brev fra oss må sende inn utfylt skjema innen 1. desember 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.11.2019

Denne kartleggingen gjøres av to grunner: Mange av tillatelsene må oppdateres for å gjenspeile dagens aktiviteter og organisasjonsstruktur. I tillegg vil det gi oss et bedre grunnlag for å vurdere hvilke anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

Skjemaet skal sendes på e-post til Fylkesmannens postmottak (se kontaktinformasjon nederst på sida).

Hva skjer videre?

Etter at kartlegginga er gjennomført vil virksomhetene som omfattes av IED bli bedt om å vurdere sin egen virksomhet opp mot de beste teknikker (BAT-konklusjonene for avfallsbehandling som er utarbeidet for gjennomføring av IED).

Der det er behov, må vi etterhvert oppdatere utslippstillatelsene (også for virksomheter som ikke omfattes av IED). 

Vilkårene i tillatelsene, og driften ved virksomhetene, skal være i tråd med de nye BAT-konklusjoner senest fire år etter at konklusjonene er publisert av EU. BAT-konklusjoner for avfallsbehandling ble vedtatt og offentlig publisert 10. august 2018. Dette betyr at bedrifter, som mottar og behandler avfall over en viss kapasitet, må drive i henhold til BAT-konklusjonene senest 10. august 2022.

Industriutslippsdirektivet, BREF-dokumenter og BAT-konklusjoner

IED er implementert i norsk rett i forurensningsforskriften kapittel 36. Et hovedprinsipp for direktivet er at virksomheter som omfattes skal reguleres med utgangspunkt i hva som anses for å være de beste tilgjengelige teknikker (BAT) for en bransje.

Det utarbeides referansedokument (BREF) som beskriver disse teknikkene i såkalte BAT-konklusjoner. For enkelte BAT-konklusjoner er det angitt utslippsnivå (BAT-Associated Emission Limit, BAT-AEL). Forurensningsmyndigheten er forpliktet til å sette utslippsvilkår slik at utslippene under normale driftsforhold ikke ligger over de nivåene som er angitt som BAT-AEL.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.