Lotte Almås og Øyvind Knapstad vinner pris for veldrevet gårdsbruk 2020

Lotte Almås og Øyvind Knapstad tildeles Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk 2020
Lotte Almås og Øyvind Knapstad tildeles Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk 2020 Foto: Lotte Almås.

Nordland landbruksselskap offentliggjorde vinneren i forbindelse med selskapets årsmøte 29. april 2021. "Lotte og Øyvind er gode ambassadører for landbruksnæringa og verdige vinnere av prisen" sier Ann-Christine Theodorsen, styreleder i landbruksselskapet.

Publisert 29.04.2021

Nordland landbruksselskap deler hvert år ut en pris for veldrevet gårdsbruk til en gårdbruker, gårdbrukerfamilie eller et fellestiltak. Prisen består av et diplom og en vandrepokal. Vinnerne offentliggjøres i forbindelse med årsmøte i selskapet, som var 29. april 2021. Selve prisen overrekkes senere, under et fagseminar et sted nær vinnerne. Det er vinnerne som bestemmer tema i seminaret og landbruksselskapet samarbeider med kommunen om det praktiske rundt arrangementet.

Årets prisvinnere

Lotte Almås og Øyvind Knapstad har drevet Voll gård på Søvik i Alstahaug siden 1987 med melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe. Lotte og Øyvind har hele tiden jobbet sammen i utviklingen av bruket og begge deltar i alle deler av drifta. Selv om arbeidsbelastningen har vært stor i oppbyggingen av bruket har ekteparet engasjert seg i lokalmiljø, 4H og landbrukets faglige organisasjoner. Øyvind er for tiden leder i Ytre-Helgeland Produsentlag i TINE. Han har også representert produsentlaget i forbindelse med rullering av landbruksplan i Alstahaug i 2020. Gårdbrukerparet har tre døtre, født i 1989, -94 og -96, og har i tillegg vært beredskapshjem for barnevernet.

Om Voll gård

Brukerparet overtok i 1987 gården frå Øyvinds onkel og tante og startet raskt med oppbygging og modernisering av bruket. Oppdyrking, bygging av driftsbygning, kjøp av melkekvoter og kjøp av tilleggsareal har skjedd i flere etapper. Nytt våningshus ble bygd i 1998. Bruket er i dag et topp moderne melke- og kjøttproduksjonsbruk med solid økonomi. Jordbruksarealet er økt fra 194 daa i 1987 til 465 i dag. Brukets melkekvote er på 322 660 liter.

Lotte Almås

Dyrevelferd, produktkvalitet og kulturlandskap

Bruket er et positivt innslag i kulturlandskapet med ryddig og flott bebyggelse og velstelte utearealer. Opprydding og stell av uteområder og tun er fulgt opp som en del av utbyggingen som er gjort. Bruket har god produktkvalitet, og har fått fem- og tiårsplaketter fra TINE. Godt dyrestell og dyreetikk ligger til grunn for drifta.

Bevisst valg av landbruket som yrkesvei

Da brukerparet overtok gården hadde ingen av ektefellene formell landbruksutdanning. Lotte hadde arbeidserfaring som tannlegesekretær og selvstendig næringsdrivende, og Øyvind som fisker og ansatt i et entreprenørselskap. De kunne med yrkesbakgrunnen sin, valgt å ha bruket som bosted og til hobbydrift og nyttet de økonomiske mulighetene sine på andre områder, men har i stedet lagt arbeid og energi i å bygge opp bruket. Landbrukskompetanse har ekteparet skaffet seg ved at Lotte har tatt agronom- og agroteknikerutdanning og de har deltatt på FRAM Agro programmet.

Positiv smitteeffekt

Brukerparets arbeid har lagt grunnlag for en god og framtidsretta bedrift som styrker bygda og kommunen. Gårdbrukerparets innsats og pågangsmot har hatt positiv smitteeffekt i bygda. Spesielt har dyrkingsarbeidet de har gjort, i en periode da dette ellers var mer uvanlig, gitt positive ringvirkninger i bygda.

Gode ambassadører for landbruksnæringa

Med sin arbeidsinnsats og pågangsmot, den positive, utadrettede virksomheten deres, kvalitetsproduksjon og ivaretakelse av kulturlandskap og produksjonsgrunnlag på gården, er brukerparet Lotte Almås og Øyvind Knapstad på alle måter gode ambassadører for landbruksnæringa og verdige vinnere av Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk 2020.