Borghild Wingan og Anders Wold på Bjørklund gård i Sørfold vinner pris for veldrevet gårdsbruk for 2021

Nordland landbruksselskap deler årlig ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen for 2021 vil bli overrakt 22. september i år.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.07.2022

Styrets begrunnelse

Som begrunnelse for tildelingen vil styret i Nordland landbruksselskap særlig trekke fram følgende: brukerparet har med utgangspunkt i et svært begrenset ressursgrunnlag på gården vist en enestående evne til å skape en lønnsom og veldrevet bedrift. Dette til tross for at beliggenheten medfører store avstander med tanke på salg av varer og tjenester. Gården utgjør et svært positivt element i denne forholdvis lille bygda, og er av stor betydning for lokalmiljø og næringsliv på stedet. Gården drives på en miljømessig god måte og leverer produkter av god kvalitet. Det er et stort mangfold i produksjonen, der bærproduksjonen er det som danner grunnlaget for den øvrige virksomheten. Brukerparet har vist et stort engasjement i lokalmiljøet og har et betydelig samarbeid med andre lokale aktører med tanke på et helhetlig tilbud til fastboende og besøkende. Brukerparet er gode formidlere.

I tillegg mener styret at det er viktig å skape oppmerksomhet om produksjonen av bær og grønt, og synliggjøre at dette er en produksjon med økonomiske og markedsmessige muligheter. Prisen er ikke tidligere gitt til bærprodusenter, og det er denne gangen lagt vekt på å få fram mangfoldet i nordlandslandbruket ved å trekke fram grøntproduksjon.

Om Bjørklund Gård

Brukerparet kjøpte dette småbruket i 2005, og startet med bærproduksjon ikke lenge etter. Jordbær og bringebær har vært hovedproduksjonen. Etter hvert er nye arealer ryddet og tatt i bruk både på egen eiendom og naboeiendommen. Produktspekteret ble utvidet, og det er tidligere produsert solbær, poteter og ulike typer grønnsaker.

Det tilbys selvplukk av bær i tillegg til ordinært salg. Bæravlingen utnyttes også til foredling til saft, sirup, gele og eddik. I gode år produseres opptil 5-6 tonn jordbær og bringebær, som for det meste omsettes direkte fra gården.

Bygningene på gården er restaurert og oppgradert. Den gamle fjøsen er innredet til kafé med kjøkken og bakerovn. I kaféen serveres bakervarer og annet fra egen produksjon til tilreisende og bygdas innbyggere. Her kan det også rigges for arrangementer som konfirmasjoner, brylluper og blåturer.

Bygda manglet et tilbud om overnatting for tilreisende og besøkende, og eierne på Bjørklund Gård satte derfor opp to domer beregnet for overnatting. Dette har blitt et svært populært tilbud, der besøkende kan nyte stillheten, det flotte kulturlandskapet og ikke minst maten fra gården. Gården var før Covid-19pandemien oppe i rundt

2 000 besøkende i løpet av ett år, noe som er imponerende med tanke på det som kan karakteriseres som avsides beliggenhet.

Kulturlandskap og produktkvalitet

Bruket er et positivt innslag i kulturlandskapet i bygda, med ryddig og flott bebyggelse og velstelte utearealer. Det ligger sørvendt og utsikten er upåklagelig. Jordsmonnet er godt, og gir et godt grunnlag for kvalitetsproduksjon av både grønnsaker og bær.

Gården er viden kjent for sin gode produktkvalitet, noe som avgjort trekker til seg besøkende for opplevelser og en god handel.

Engasjement og samarbeid

Borghild og Anders har vært aktive i lokalmiljøet og pådrivere for gjennomføring av flere fellestiltak i bygda. Borghild har vært leder i Strøksnes grendelag i en rekke år. Hun har også engasjert seg ut over lokalmiljøet, og er blant annet vara til styret i Visit Bodø. Bjørklund Gård samarbeider godt med andre aktører på stedet om arrangementer og aktiviteter for å utvikle bygda og næringslivet der. De er flinke til å benytte lokal arbeidskraft når aktiviteten og behovet tilsier det. For bedriften anses det som veldig viktig å ha tilgang på lokale medarbeidere.

Formidling og kunnskapsdeling

Bjørklund Gård driver et aktivt markedsføringsarbeid, blant annet gjennom Facebook og Instagram. De er medlem i destinasjonsselskapet for Salten, Vist Bodø. Paret er som nevnt gode formidlere, og deler gjerne sine kunnskaper om bærdyrking med andre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktinformasjon