Statutter

Statutter for Stiftelsen Nordland landbruksselskap revidert av årsmøtet 3. mai 2011.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.06.2014

§1

Nordland landbruksselskap er et forum for landbruk, annen naturbruk og bygdeutvikling i Nordland. Økt forståelse for naturbaserte næringer og utvikling av nye næringer og trivsel på bygdene er et hovedmål.

Dette kan skje gjennom styrking av fagkunnskap med deltagelse fra næring, forskning, undervisning og forvaltning.

Arbeidsformen kan være møter, messer og konferanser eller andre uttrykksformer som styret til enhver tid finner tjenlig. Det kan etableres/utvikles nettverk mellom ulike aktører.

Sammen med andre aktører skal stiftelsen bidra til informasjon av betydning for utvikling av bærekraftige primærnæringer og robuste bygder.

§2

Stiftelsens grunnkapital er kr 1.347.000,- og skal plasseres på rentebærende konto i bank med høyest mulig rente eller i fast eiendom.

§3

Stiftelsens øverste organ, årsmøtet, består av privatpersoner, representanter for institusjoner, firma, organisasjoner og offentlige virksomheter som støtter/har interesse av den virksomhet som stiftelsen driver.

Årlig medlemskontingent for personlige medlemmer er kr 100,-. For firmaer, offentlige etater og organisasjoner er medlemskontingenten kr 200,- pr år. Personlige medlemmer kan tegne livsvarig medlemsskap for kr 500,-. Firmaer, offentlige etater og organisasjoner kan tegne tiårig medlemsskap for kr 1000,-.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Hvert medlem har en stemme.

Årsmøtet skal behandle styrets melding om virksomheten, revidert regnskap, samt planer og budsjett for kommende år. Årsmøtet velger styre. Årsmøtet ledes av styrets leder. Vedtak fattes med simpelt flertall blant møtende stemmeberettigede.

§4

Stiftelsen Nordland landbruksselskap ledes av et styre bestående av 3 medlemmer med varamedlemmer (i rekkefølge). Det skal bestå av representanter for ulike virksomheter/organisasjoner som er medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styrets leder velges av årsmøtet.

§5

Styret ivaretar stiftelsens daglige drift og forvalter stiftelsens midler. Styret har fullmakt til å disponere avkastningen av kapital og inntil 10 % av kapitalen i samsvar med stiftelsens formål. Dersom mer enn 10 % av kapitalen skal disponeres, må disposisjonen på forhånd godkjennes av årsmøtet. Dersom kapitalen forbrukes, skal dette forbruket søkes dekket av avkastningen de kommende årene. Styrets leder har anvisningsmyndighet når saker er styrebehandlet. For øvrig disponeres stiftelsens midler av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§6

Endring av statuttene kan foretas av årsmøtet når dette er lovlig innkalt. Vedtak om endring av statuttene må ha minst 2/3 flertall blant de møtende representanter.

§7

Ved oppløsning av stiftelsen gjelder stiftelsesloven (lov av 23. mai 1980 nr 11) kap VI. Forslag om oppløsning kan komme fra enstemmig vedtak i et fulltallig styre. Forslaget skal godkjennes med 2/3 flertall av årsmøtet før saken sendes Fylkesmannen.