Høring - utslipp fra anleggsarbeider - Krutåga kraftverk - Hattfjelldal

Høyringsfrist:
1. mars 2024 23:59

Krutåga Kraft AS har søkt om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Krutåga kraftverk i Hattfjelldal.

Publisert 02.02.2024

Vannveien vil gå i tunnel i fjell mellom Krutvatnet og Røssvatnet. Kraftstasjonen vil også bygges i fjell.

Det vil etableres to massedeponier for overskuddsmasser - ett ved kraftstasjonen og ett ved veien mot Krutvatnet.

Kartutsnitt som viser hvor kraftverkstunnelen skal bygges
Kartutsnitt Krutåga kraftverk Foto: Sweco / Krutåga Kraft AS.

Utslippet av anleggsvann vil gå til øvre del av Krutåga og til Røssvatnet. Anleggsvannet inneholder i hovedsak steinslam, rester av nitrogenforbindelser fra sprengstoffet, metaller fra berggrunnen og verktøyslitasje og noe oljeforbindelser. Det vil også være høy pH når de bruker sprøytebetong.

Anleggsvannet vil renses i renseanlegg før utslipp. Om nødvendig vil man også justere pH.

Se den vedlagte søknaden for mer detaljerte opplysninger. 

Høring

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Nordland - sfnopost@statsforvalteren.no 

 

 

 

Høyringsfrist:
1. mars 2024 23:59