Høring av søknad om utfylling i sjø - Terråk i Bindal kommune

Høyringsfrist:
14. desember 2023
Kart og illustrasjon over den planlagte utfyllingen

Brukstomta Næringspark AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forureningsloven til utfylling i sjø i Terråk i Bindal kommune. 

Publisert 02.11.2023

Om tiltaket

Brukstomta Næringspark AS planlegger etablering av kai i forbindelse med tilrettelegging for settefiskanlegg i Terråk i Bindal kommune. Det er behov for å rette ut eksisterende fylling, og det er derfor søkt om tillatelse til å fylle ut inntil 10000 kubikkmeter sprengstein i sjø over et areal på 2300 kvadratmeter. Tiltaket har en planlagt varighet på én måned og vil starte opp så snart som mulig. 

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet. Miljøgiftinnholdet i sjøbunnen er stort sett lavt, med unntak av noen av prøvene som har påvist forurensning i tilstandsklasse III (moderat). Dette gjelder for stoffene TBT, antracen, naftalen og PCB.  

Interesser og verdier i området

Det er ikke registrert viktige naturtyper i eller i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Området som skal fylles ut overlapper med et lokalt viktig gytefelt for torsk. Det er observert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsverdi i nærheten av tiltaksområdet.

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. desember 2023. Merk oversendelsen med referansenummer 2022/1143.

Høyringsfrist:
14. desember 2023