Høring av søknad fra Østbø AS om endring av tillatelse for avfallsanlegget på Langstranda i Bodø

Høyringsfrist:
28. januar 2022
Området markert i gult viser det eksisterende avfallsanlegget. Området markert i rødt viser det nye området som også skal tas i bruk. Bildet er hentet fra søknaden.
Området markert i gult viser det eksisterende avfallsanlegget. Området markert i rødt viser det nye området som også skal tas i bruk. Bildet er hentet fra søknaden.

Østbø AS planlegger å flytte flere aktiviteter til avfallsanlegget på Langstranda i Bodø kommune og har søkt Statsforvalteren i Nordland om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.

Publisert 14.12.2021

Om anlegget og søknaden

Østbø AS driver et avfallsanlegg på Langstranda i Bodø kommune. Bedriften planlegger å utvide avfallsanlegget slik at det også omfatter et nytt område (Fredensborgveien 7, gnr. 138, bnr. 4780) ved siden av det eksisterende anlegget. I den forbindelse har Østbø AS søkt Statsforvalteren om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven. 

Endringene Østbø AS har søkt om omfatter blant annet tillatelse til å ta imot våtorganisk avfall, frityrolje, fett fra oljeutskillere, smittefarlig avfall og flytende farlig avfall. Anlegget har i dag tillatelse til mottak og lagring av næringsavfall, farlig avfall, kasserte kjøretøy og fritidsbåter, og til kverning av restavfall og trevirke, som skal videreføres i endret tillatelse. Østbø AS har søkt om økte lagringsmengder for flere avfallstyper.

Avfallsanlegget kan forårsake forurensning i form av støy, lukt, utslipp av støv og eksos, og avrenning. Avfall skal kvernes både inne og ute ved anlegget. På sikt skal mer avfall transporteres til og fra anlegget med båt.

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 28. januar 2022.

Høyringsfrist:
28. januar 2022