Søknad om mudring og utfylling/strandkantdeponi - Tonnes fergekai - Lurøy

Høyringsfrist:
18. oktober 2021
Flyfoto over Tonnes fergekai i Lurøy. Tiltaksområdet er vist omtrentlig innenfor den hvite ringen. Bildet er hentet fra Nordlandsatlas.
Flyfoto over Tonnes fergekai i Lurøy. Tiltaksområdet er vist omtrentlig innenfor den hvite ringen. Bildet er hentet fra Nordlandsatlas.

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø ved Tonnes fergekai i Lurøy.

Publisert 17.09.2021

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Tonnes i Lurøy kommune i forbindelse med etablering av ny fergekai.

Det planlegges å mudre 7500 kubikkmeter over 4000 kvadratmeter sjøbunn. Mudremassene ønskes lagt bak en omfatningsmolo av sprengstein dekket med fiberduk. Dette vil kunne defineres som et såkalt strandkantdeponi. I tillegg skal det rammes peler i sjøbunnen etter mudring. Oppstart av tiltaket er planlagt våren 2022 med antatt ferdigstillelse september/oktober 2023.

Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

Forurensning

Det er tatt flere prøver i overflaten og lengre ned i sjøbunnen i både mudringsområdet og i utfyllingsområdet. Resultatene har påvist TBT (tributyltinn) og flere tjærestfoff (PAH-forbindelser) i moderat og dårlig miljøtilstand i både det planlagte mudringsområde og utfyllingsområdet. De dypere prøveseriene påviste flere tjærestoff i moderat miljøtilstand. For flere detaljer om forurensningsgrad viser vi til vedlagte søknad.

Naturverdier

Det er registrert flere fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse rett ved tiltaksområdet. Fiskeridirektoratet har registrert fiskeplasser omtrent 0,5 km fra tiltaksområdet.

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, telefon 75 53 15 50. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til postboks 1405, 8002 Bodø innen 18. oktober 2021.

Høyringsfrist:
18. oktober 2021