Høring av søknad om mudring og disponering av masser - Bogen båthavn - Evenes

Høyringsfrist:
16. august 2021
Kartutsnitt som viser omtrentlig tiltaksområde. Markerte områder viser mudringsområde og område hvor massene er planlagt disponert.
Kartutsnitt som viser omtrentlig tiltaksområde. Markerte områder viser mudringsområde og område hvor massene er planlagt disponert.

Bogen båtforeningen har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til å mudre i foreningens båthavn i Bogen i Evenes kommune.

Publisert 01.07.2021

Om tiltaket

Bogen båthavn har søkt om å mudre ca. 2000 kubikkmeter sedimenter over et areal på ca. 1000 kvadratmeter i foreningens havneområde. Formålet med tiltaket er å utvide havna slik at den kan benyttes for fritidsbåter hele året. 

Tiltaket er planlagt utført fra land ved at det fylles ut en midlertidig vei for adkomst med gravemaskin. Veien fjernes etterhvert som nødvendig dybde mudres. Muddermassene er ønsket disponert på land, der de i hovedsak skal benyttes til parkeringsareal. Noen av massene skal i tillegg legges langs eksisterende molo, med stein i forkant som forsterkning. Eventuelle overskuddsmasser er planlagt disponert på nabotomten, som tilhører kommunen. Tiltaket planlegges gjennomført høsten 2021. 

Forurensing

Undersøkelser av sedimentene som skal mudres, viser at de hovedsakelig har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II). av stoffene det har blitt testet for, med unntak av konsentrasjoner av PAH-enkeltforbindelsene antracen og pyren. Disse har en moderat mijløtilsand (tilstandsklasse III). Sedimentene som skal mudres er å anse som lite forurenset. 

Naturverdier

I området er det registrert flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse, eksempelvis ærfugl, snegl og nise. Hele Bogen er registrert som gytefelt for torsk, som er lokalt viktig. 

Høring

Søknaden og tilhørende dokumenter finnes under "dokumenter" på denne siden. Ytterligere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland på tlf. 75 54 78 15. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 16. august 2021.

 

 

Høyringsfrist:
16. august 2021