Framtidsfullmakt

Dersom du skriv ei framtidsfullmakt, kan du sjølv bestemme at nokon du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikkje lenger greier det sjølv.

Ønskjer du å bestemme over eige liv heile livet?

Kva skjer når du ikkje lenger kan ta avgjersler på eigne vegne? Før 2013 ville svaret på spørsmålet ha vore oppretting av verjemål. Verjemålsloven åpna i 2013 derimot for eit privat alternativ til verjemål – oppretting av framtidsfullmakt. Ved å opprette ei framtidsfullmakt kan ein, dersom ein ønskjer det, unngå at Statsforvaltaren oppnevne verje.

Vi har alle eit ønskje om sjølvråderett – i størst muleg grad kunne ta avgjersler og legge føringar for eige liv. Så lenge ein er frisk og oppegåande vil ein kunne ta alle avgjersler sjølv. Dersom ein på grunn av sinnsliding, demenssjukdom eller alvorleg svekka helse vert ute av stand til å ta informerte og overveide val vil ein derimot ha behov for hjelp til å ivareta eigne interesser. Vanlege fullmakter fell bort, og verjemål har tidlegare vore naudsynt for å kunne handle på vedkomande sine vegne. Eit typisk eksempel på eit behov som kan kome er behovet for å selge bustad, enten på fordi du har fått plass på sjukeheim eller har råka ut for ei ulykke.

Ved å opprette ei framtidsfullmakt får du rett til å bestemme over eige liv også etter at du er ute av stand til å handtere dette sjølv på grunn av din helsesituasjon. Du kan sjølv bestemme kven du ønskjer skal ta vare på dine interesser i framtida. Det kan vere at du har særleg tillit til ein person eller fleire. Du kan også bestemme om du ønskjer at ein annan person skal tre inn som ny fullmektig dersom den første vert hindra. På den måten kan du sikre at ein person du har tillit til, og som kjenner dine behov og ønskjer, kan ta vare på deg i framtida. Det kan være lurt å forsikre seg om at personen(-ane) du fører opp også ønskjer dette vervet.

Som fullmaktsgjevar rår du over omfanget av fullmakta – det er difor viktig at ein brukar tid til å tenkje gjennom formuleringane. Framtidsfullmakta kan omfatte både økonomiske og personlege forhold. Økonomiske forhold kan vere å betale rekningar, gjere økonomiske avtalar og overføring av pengar. Utdeling av forskot på arv eller større gåver kan også verte omfatta dersom det går klart fram av framtidsfullmakta. Når det gjeld personlege forhold vil det gjerne vere å representere deg overfor offentleg myndigheit, som til dømes klage på vedtak og syte for at du får den hjelpa du har krav på.

 

Ønskjer du å unngå verjemål?

Mange seiar at motivasjonen for å opprette framtidsfullmakt er å unngå verjemål og offentleg innblanding. Likevel ser vi ofte at framtidsfullmaktene vi mottar kun omfattar sal av bustad, forskot på arv og betaling av rekningar. I løpet av alderdomen er det gjerne flere avgjersler som må takast, avgjersler som då fell utanfor den oppretta framtidsfullmakta. Dersom ein avgrensar framtidsfullmakta, enten dette er eit bevisst val eller ei rein forgløyming, vil ein normalt ha behov for ei verjeordning når det dukkar opp andre og/eller uventa forhold. Fullmaktsgjever vil i dei fleste tilfella vere så svekka når framtidsfullmakta trer i kraft at det vil vere for seint å opprette ein ny og meir omfattande framtidsfullmakt. Eit verjemål vil i disse tilfella verke parallelt med framtidsfullmakta.

 

Vil du opprette framtidsfullmakt?

Dersom du ønskjer å opprette ei framtidsfullmakt rår vi til vi at du først les meir om ordninga i infoskriv som du finn øverst på denne sida. Der finn du også eit døme på ei slik fullmakt.

I dokumentlista til høgre finner du eit døme som du kan skrive ut og sjå på. Det er viktig at du som fullmaktsgjever er merksam på at dette kun er eit døme, ikkje ein mal til å fylle ut, då døme viser eit vidt alternativ. Du kan også legge til eller fjerne oppgåver. Det er med andre ord du som veljer kva som er riktig for deg. I dømet du kan skrive ut er teksta som MÅ være med merka med rød skrift og teksta du veljer sjølv er merka med svart skrift. 

Her finn du svar på dei spørsmåla som ofte vert stillt om framtidsfullmakt.

Nei, du må ikkje ha ei framtidsfullmakt. Men ei fremtidsfullmakt kan vere god å ha dersom du grunna alvorleg sjukdom eller ulukke ein gong i framtida ikkje kan ta vare på dine eigne interessar.  

I ei framtidsfullmakt kan du bestemme at nokon du stolar på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikkje klarer det sjølv.

I nokre tilfelle kan då legalfullmakt bli brukt. Om ikkje det er tilstrekkeleg, kan det vere behov for å oppretta eit avgrensa verjemål.

Det er statsforvaltaren som opprettar verjemål. Med mindre det er noko særskilt, vil nok framtidsfullmektigen veljes som verje.

Fullmektigen må vere 18 år på tidspunktet framtidsfullmakten skal nyttast, og fullmektigen kan ikkje sjølv ha verje.

Fullmektigen må vere ein eller fleire fysiske personar.

Du står fritt til å velje din fullmektig, men det er viktig at du veljer ein person du har tillit til.

Nei, men det er lurt å spørje den som blir utpeika som fullmektig om vedkommande er villig til oppgåva.

Nei, det må du ikkje. Men, det er lurt å få ei legeerklæring dersom du har byrjande kognitiv svikt på tidspunktet du underskriv framtidsfullmakta.

Då kan du unngå at det seinare oppstår tvil om at du forstod innhaldet i framtidsfullmakta og betydinga av å oppretta ei framtidsfullmakt.

Vitna må vere 18 år. Dei må forstå betydinga av å underteikna. Det er krav om to vitne. Fullmektigen sjølv, ektefellen til fullmektigen, sambuar, foreldre, barn og barnebarn kan ikkje underteikna. Vi anbefaler å ikkje velje vitne som kan ha ei eigeninteresse i at du opprettar framtidsfullmakt.

Det blir stilt krav om at du som fullmaktsgiver underteiknar fullmakta – alternativt vedkjenner deg underskrifta di – medan vitna er til stades. Underskrifta til vitna skal bli påførd medan du sjølv er til stades, og det skal vere ønsket ditt at fullmakta blir underskriven.

Det er du sjølv som bestemmer kva framtidsfullmakta skal innehalde. Ho kan utformast generelt, slik at ho gjeld ivaretakelse av din økonomi og/eller andre interesser, eller ho kan bli avgrensa til nærare angitte forhold, slik som til dømes sal av bustad og betaling av rekningar.

Økonomiske forhold kan til dømes vere å betale rekningar, handtere løpande inntekter og utgifter, handtere ulike gjeldsforhold, opprette eller avslutte bankkontoar, drift eller utleie av fast eigedom.

Personlege forhold omfattar i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettar utover det økonomiske. Personlege forhold kan til dømes vere at ein vil bu lengts mogleg heime, eller at ein vil vere med på kulturelle arrangement som ein pleier å ha glede av.

Med ei framtidsfullmakt kan du få skreddarsydde løysingar som passar akkurat dine behov. Dersom du vel å avgrense fullmakta til særskilde disposisjonar, er det viktig å angi så presist som mogleg kva disposisjonar fullmektigen skal ha rett til å gjere for å unngå tolkingstvil. Det er viktig at du tenker på deg sjølv. Ei framtidsfullmakt skal bli skriven for å vareta interessene dine.

Dersom du ønsker hjelp og rettleiing for å sikre at framtidsfullmakta i størst mogleg grad skal dekke det framtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med ein advokat.

Det finst ingen offentlig institusjonelt organisert oppbevaringsløsing for framtidsfullmakter. Originalen er det viktig å halde styr på, då kopi ikkje er tilstrekkeleg.

Du bør enten overlate oppbevaringa til fullmektigen, eller du bør ta vare på framtidsfullmakta forsvarleg (safe eller liknande). Du bør opplyse til fullmektig kor du legg framtidsfullmakta.

Det er ingen ting i veien for at du har flere eksemplarer, men det kan skape litt vanskeligheter om du ønsker å tilbakekalle eller endre den så det bør ikke være mange eksemplarer.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Det er fullmektigen som avgjør når den tiden er kommet og han/hun kan innhente legeerklæring for å få dette bekreftet. Fullmektigen skal orientere deg og pårørende om at hun mener at fullmakten har trådt i kraft.  

Statsforvalteren kan ikke forhånds godkjenne en fremtidsfullmakt. Vi tar ikke forhåndsstilling til innholdet i fullmakten, og verken kan eller skal vurdere om fullmakten er dekkende for dine behov.

Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den deker dine fremtidige hjelpebehov og ønsker om behov.

Ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av statsforvalteren. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av statsforvalterens stadfesting av ikrafttredelse.

Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner, og er i praksis nødvendig for tinglysning av disposisjoner over fast eiendom.

Ja, en slik fullmakt kan ikke gjøres ugjenkallelig.

Så lenge du er i stand til å ivareta dine egne interesser, kan du selvsagt trekke tilbake en fremtidsfullmakt og eventuelt velge å skrive en ny.