Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning Personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne Målgruppa er vaksne i sårbare livssituasjonar, herunder personar med utviklingshemming, eldre, personar med psykisk eller somatisk sykdom, personar med nedsett funksjonsevne m.fl.
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024 Tilsette i omsorgstenestene, og brukarar av kommunale omsorgstenester
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem Barn og unge med psykiske helseutfordringar eller rusmiddelrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dessutan dei som lever med høg risiko for å utvikla alvorleg funksjonsnedsetjing og familiane deira
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester