Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblematikk og eventuell samtidig valdsproblematik, som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk.
03. apr Kommunalt kompetanse og tenesteutviklingstilskot Leiarar tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobbe i omsorgstenesta. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette også i andre kommunale og fylkeskommunale etatar vere målgruppe (t.d. NAV, barnevernstenesta, barnehagar og skular). Den endelege målgruppa er brukarar av den kommunale omsorgstenesta og deira pårørande.
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester
03. apr Kommunalt kompetanse og tenesteutviklingstilskot