Tilskot til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga

Målet med tilskotsordninga er å førebyggje skadar frå rovvilt i husdyrhald og tamreindrift gjennom å medverke til å finansiere førebyggjande tiltak. Ordninga skal også medverke til å dempe konfliktar

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.12.2012

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T1-2015 frå Miljøverndepartementet.